<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

7 มิ.ย. 2554

คลังถอนใบอนุญาต2บริษัทประกัน


กระทรวงการคลังสั่งเพิกถอในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน บริษัทลิเบอร์ตี้ และ บริษัท วิคเตอรี เหตุพบขาดสภาพคล่องหนัก-ผู้บริหารกระทำการอันมิชอบ
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า กระทรวงได้มีคำสั่ง ที่ 709 /2554  ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2554  เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย   และคำสั่ง ที่ 708 /2554  ลงวันที่  6 มิ.ย. 2554  เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย)
ด้าน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ชี้แจงส่าเหตุที่กระทรวงการคลังสั่งปิด บริษัท วิคเตอรีฯ ว่า บริษัทมีการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  มีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิชอบ  และทำธุรกรรมทางการเงินที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจไม่พึงกระทำ
รวมทั้งพบว่าบริษัทยังคงดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย จัดสรรทรัพย์สินไม่เพียงพอกับหนี้สินและภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้ของบริษัทและ ผู้บริหารหรือผู้บริหารร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการอันมิชอบ เป็นเหตุให้สินทรัพย์ของบริษัทสูญหายเป็นจำนวนมาก  จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ขณะที่ บริษัทลิเบอร์ตี้ประกันภัย มีฐานะการเงินดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน ขาดสภาพคล่องเป็นจำนวนมาก ทั้งไม่สามารถชำระหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนตามสัญญาประกันภัยได้ จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โพสทูเดย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น