<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

4 ก.ค. 2557

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"ที่นี่....เชียงใหม่" ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ วันคล้ายวันประสูติ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า กมล เครือนิล
สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ - เชียงใหม่แชนแนล
เชียงใหม่ฟรีออนไลน์ และรายการ ที่นี่เชียงใหม่.


2 ก.ค. 2557

จังหวัดเชียงใหม่จัดพัฒนาศักยภาพบุคคลากรพร้อมเข้าสู่ AEC.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆภายใต้โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียนโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้หลักสูตร “Business Communications for ASEAN Economic Community Integration”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-10.30 น.ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายนาวิน   สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรของภาคส่วนต่างๆ ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ดีในการสร้างเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปัจจุบันภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ หรือภาคธุรกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพราะมีทั้งการดำเนินการทางภาคธุรกิจ มีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงประสานประโยชน์ทางสังคม และทางธุรกิจกับนานาประเทศ  และบทบาทเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงนับว่าเป็นภาษาที่สำคัญและถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อติดต่อสื่อสารในทุกวงการ โดยเฉพาะการเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลต่างๆ และสามารถเข้าใจข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดี สามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน พัฒนาตนเอง และสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรู้เท่าทัน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกสมัยใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ภายใต้การดำเนินงานโครงการฯ จะมีบุคคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีกำหนดการอบรมจำนวน 12 รุ่น    จำนวนไม่น้อยกว่า 240 คน มีการจัดทำหนังสือคู่มือการสื่อสารทางธุรกิจภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน จำนวนกว่า 2,000เล่ม ซึ่งกำหนดจัดโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ คาดหวังว่าบุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ จะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปิดตลาดสู่อาเซียน ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่สามารถนำไปใช้ในการขยายโอกาสการค้า/การลงทุน รองรับการเปิดประเทศสู่ตลาดอาเซียน และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความพร้อมในการติดต่อสื่อสารด้านการค้า/การลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ชัดเจนขึ้น ในมุมมองของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากกลุ่มประเทศอาเซียน อันนำไปสู่การขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ในระยะยาวต่อไป
กมล เครือนิล สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน