<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 14 ม.ค. 65 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ.... อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ” ประจำปี 2565

 

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ”  ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ  ที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ตามนโยบายของรัฐบาล  

                วันที่ 17 ม.ค. 65 เวลา 13.30  ที่ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  พลโทอภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ”  ประจำปี 2565  โดยมีนายประจญ   ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อบูรณาการกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ตามนโยบายของ รัฐบาล
     แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง  ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น  อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือร่วมใจ โดยการจัดการเชื้อเพลิงและลดความร้อน  พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการในทุกระดับ  ที่เน้นการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ  ลดการเผาในทุกพื้นที่ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการ  อันประกอบด้วย ระบบบัญชาการเหตุการณ์  ,การกระจายข่าวสารพร้อมความรู้ การจัดการเชื้อเพลิง และ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
    โดยเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในปี 2565  จะพิจารณาจากสถิติจุดความร้อน  และพื้นที่เผาไหม้ของปีที่ผ่านมา  เพื่อกำหนดเป้าหมายสำคัญ 6 ดอย 19 รอยต่อ 8 พื้นที่เสี่ยง ซึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกหน่วย งานโดยมีประชาชนเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหา ทำให้ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองของ 17 จังหวัดภาคเหนือ  ลดลง ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 64 และ ปี 65 พบว่า ในปี 64 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 61,776 จุด ส่วนในปี 65 เกิดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. จนถึงปัจจุบัน กว่า 4,000 จุด โดยส่วนมากพบจุดความร้อนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงราย และพิจิตร เมื่อเทียบกับปี 64 ในเวลาเดียวกันลดลง กว่า 2,000 จุด คิดเป็นร้อยละ 30 ดีกว่าที่กำหนดไว้  
      ขณะเดียวกัน แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือผ่านระบบ VTC  ที่ ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  โดยขอให้ทุกจังหวัดยึดนโยบายรัฐบาล ที่จะลดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง กว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 20   พร้อมให้จังหวัดบริหารงาน  แบบ Single Command  โดยจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  บูรณาการหน่วยงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  นอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานใช้ตัวชี้วัดร่วมกัน  จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ  และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  โดยเฉพาะ จุดความร้อน  พื้นที่เผาไหม้  และค่าคุณภาพอากาศ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลหลัก ในการกำหนดแผนงานในแต่ละพื้นที่  ที่สำคัญให้ทุกจังหวัดนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ถูกต้องและเชื่อถือได้  มาช่วยในการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศ จุดความร้อน   รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ  เพื่อประกอบการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหาในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง  ขณะเดียวกันการประกาศห้ามเผาของแต่ละจังหวัด  อย่างน้อยให้ครอบคลุมห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2565  
    ทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  โดยตระหนักถึงผลกระทบในด้านต่างๆ และช่วยกันแก้ไขปัญหา หากเกินกำลัง กองทัพภาคที่ 3  มีความพร้อมในการสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่  ตามที่ได้รับการประสานอย่างเต็มขีดความสามารถ

กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2368 คน จาก 22 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 สถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสนี้มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ท่าน และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 7 ท่าน - ดาวน์โหลดภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 55 เพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1HviB2am0QcmGzVn7pqIWt1JPrw_b9hay?usp=sharing
 

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

 

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 500 บูธ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบ New Normal

 วันที่ 7 ม.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการเปิดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”  โดยได้รวบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 มาให้ประชาชนได้รับชมและเลือกซื้อ กว่า 500 บูธ  พร้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ
นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสำคัญงานแรกของปี  เพื่อรับการเปิดเมืองและยังถือเป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ยังคงมีกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงผู้ประกอบการรายสำคัญ ภายใต้รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ได้ขับเคลื่อนอีกครั้งหลังจากวิกฤติโควิดที่ผ่านมา  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ
โดยภายในงานได้แบ่งพื้นที่เป็นคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 กลุ่ม 4 โซนสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานทั้ง 10 วัน
อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด–19  ซึ่งภายในงานได้ดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดในการควบคุมโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การดูแลเรื่องระยะห่างของบูธแสดงสินค้า มาตรการด้านสุขภาพและอนามัยต่างๆ ระหว่างการจัดงาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่งานแสดงสินค้า การคัดกรองคนเข้างาน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณงาน การดูแลความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสภายในบริเวณงาน รวมถึงการจัดการจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ให้หนาแน่นเกินไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ด้านสุขอนามัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้  ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. (เสาร์ – อาทิตย์ ปิดเวลา 21.00 น.) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่