<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

11 ก.พ. 2563

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020 ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่เมืองเชียงใหม่ ให้เกิดความประทับใจตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2563

    เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 63 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรีจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรีทั้งนี้เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และดึงดูดผู้สนใจในดนตรีเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีแห่งหนึ่งของโลก พร้อมมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยว ซึ่งสร้างรายได้หลักให้แก่เมืองเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่เมืองเชียงใหม่ให้เกิดความประทับใจ   
    นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเวทีให้เยาวชนหรือนักเรียนได้พัฒนาความสามารถ และศักยภาพของตนเอง อักทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแสดง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี โดยจัดกิจกรรมการแสดงวงโยธวาธิต หรือ Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020  จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยเยลวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียนธรรมราชศึกษา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ของช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตลอดทั้ง 8 สัปดาห์

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่” สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


10 ก.พ. 2563

เชียงใหม่ จัดงาน “ฮอมปอยแม่ข่างาม” ครั้งที่ 3
เชียงใหม่ จัดงาน ฮอมปอยแม่ข่างามครั้งที่ 3 กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคลองแม่ข่า และร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์คลองแม่ข่าให้มีความสะอาด สวยงาม

ชุมชนริมคลองแม่ข่าจับมือหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ฮอมปอยแม่ข่างามแห่ขบวนเรือบุปผชาติ ตามแบบงานไม้ดอกไม้ประดับ หวังกระตุ้นความร่วมมือและผลักดันมาตรการปรับปรุงภูมิทัศน์ แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 63 ที่ บริเวณคลองแม่ข่า ท่าน้ำชัยศรีภูมิ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ฮอมปอยแม่ข่างามครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีบ้านเรือน อาคารร้านค้า สถานประกอบการ ที่อยู่ติดคลองแม่ข่า ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จัดสวนหย่อมริมคลอง และช่วยดูแล บำรุงรักษา ตกแต่งริมคลองแม่ข่าให้สะอาด สวยงามตลอดทั้งปี โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุน และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่า เข้าร่วมกิจกรรม
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในนามของคนเชียงใหม่ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นสถานการณ์ของคลองแม่ข่าดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้เกิดจากพลังความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  และพี่น้องประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ ภาคเอกชนที่อยู่ตลอดแนวสองฝั่งคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นผู้ที่คอยช่วยเป็นหูเป็นตา และเฝ้าระวัง ดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้มีสภาพสวยงาม มีน้ำใสไหลเย็น และมีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ทำให้คลองแม่ข่ากลับมาเป็นไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืนสืบไป
    จังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ การปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าให้สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งเป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแม่น้ำแห่งบุปผชาติที่งามตา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำ
     การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมในรูปแบบของการแห่ขบวนบุปผชาติทางเรือในคลองแม่ข่า เริ่มจากท่าน้ำชัยศรีภูมิ ผ่านสะพานวิชยานนท์ สะพานท้ายวัง สะพานช้างม่อย สะพานวัดแสนฝาง สะพานท่าแพ สะพานลอยเคราะห์ สะพานศรีดอนไซย สิ้นสุดที่ท่าน้ำสวนสัตตะมังคละศรีดอนไชย รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นจะได้ทำพิธีมอบกล้าไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งพรรณไม้ต่างๆ ให้ชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ริมคลองแม่ข่า และช่วยกันดูแลบำรุงรักษาให้สวยงามตลอดไป

กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่”  สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ชาวจีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดจนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน จัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ ประชาชนเมืองอู่ฮั้น และประชาชนชาวจีน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

     นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ กล่าว ตามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พวกเราคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอแสดงความห่วงใยพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนชาวจีนทั้งประเทศ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวจีน ทั้งในและต่างประเทศ พวกเรามั่นใจว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปรกติในเร็ววันนี้ ขอให้ประเทศจีนมั่งคั่ง เกรียงไกร ขอให้ประชาชนจีนทั่วหล้าเกรียงไกรตลอดไป

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย จีน  ให้นักเรียนและลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

5 ก.พ. 2563

เชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์

เมื่อวันที่ ก.พ. 63 ที่ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและคุณงามความดีของบรรพบุรุษชาวล้านนาและวีรกรรมของพระองค์ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนราชการต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวง
พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ หรือพระเจ้ากาวิละ ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และอาณาจักรล้านนาพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ หรือเจ้าเจ็ดตน ทรงปกครองเมืองเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2285 - 2358 ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ เป็นห้วงเวลาแห่งการศึกสงครามและสร้างบ้านแปงเมือง ทรงเป็นกษัตริย์ชาตินักรบ โดยทรงร่วมกับพระอนุชาทั้ง 2 นับตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงนำกำลังทหารไทยเข้าตีและขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2317 โดยมีพระเจ้ากาวิละเป็นกองทัพหน้า และได้ปกครองเมืองเชียงใหม่แบบประเทศราชสืบมา 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 และทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกอบพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ เป็นประจำทุกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่” สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


4 ก.พ. 2563

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึกชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา รำลึกและเชิดชูวีรกรรมของกษัตริย์และนักรบไทยในอดีต เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึกเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เหล่าบรรดาทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละชีวิตในการปกป้องและดูแลประเทศชาติ  โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานด้านการทหาร เข้าร่วมพิธี
  พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  กล่าวว่า  ในอดีตที่ผ่านมา การที่ประเทศไทยสามารถดำรงความเป็นเอกราชและอธิปไตยได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะพระปรีชาสามารถแห่งองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ที่ได้ยอมเสียสละชีวิตและร่างกาย เพื่อแลกมาซึ่งเอกราชและอธิปไตยของประเทศ ให้เป็นมรดกสืบทอดของลูกหลานบรรพบุรุษไทยเหล่านี้ ซึ่งก็คือ ทหารผ่านศึกในปัจจุบันนั่นเอง ทั้งนี้ ทางรัฐบาลไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น วันทหารผ่านศึก
  โดยในวันนี้ หน่วยงานต่างๆ จากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณของเหล่าทหารผ่านศึกผู้เสียสละชีวิตในสมรภูมิรบ เพื่อร่วมรำลึกนึกถึงวีรกรรมและเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้กล้า ที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยให้คงอยู่ตราบจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าบรรดาทหารผ่านศึกทุกนายที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้มีกำลังใจและทัศนคติที่ดี สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
  โอกาสนี้ ได้ขอให้ทหารผ่านศึกทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาคุณงามความดี และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่เชื่อมความสมัครสมานปรองดอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติของเราให้ยั่งยืนตลอดไป

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ... ภาพ / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่” สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


2 ก.พ. 2563

กองทัพอากาศจัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธศาสดาประชานาถ ในโอกาส 100 ปี พระบิดาแห่งกองทัพอากาศกองทัพอากาศ จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธศาสดาประชานาถ (พิธีแบบล้านนา) เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.63 ที่บริเวณจุดชมวิว สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธศาสดาประชานาถ (พิธีแบบล้านนา) ซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธศาสดาประชานาถในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร โดยทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป และทรงก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก อันขยายผลต่อยอดมาเป็นโรงเรียนเสนาธิการทหารทุกเหล่าทัพ ที่สำคัญยิ่ง ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน ซึ่งได้พัฒนามาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน กองทัพอากาศจึงได้เทิดพระเกียรติพระองค์เป็น "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ" ในวาระอันสำคัญนี้ กองทัพอากาศได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชา และเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคตฯ โดยพระพุทธรูปบูชาที่จัดสร้าง องค์พระประธาน ปางสมาธิเพชร ขนาดหน้าตัก 20.20 นิ้ว จะอัญเชิญประดิษฐาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของประเทศไทย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา ความเป็นสิริมงคล และอานิสงส์แก่พี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมศรัทธาในครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปบูชาขนาด 10 นิ้ว และเหรียญเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคตฯ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเช่าบูชาอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.buddha.rtaf.mi.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-5676-5403

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่” สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน