<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

25 มี.ค. 2564

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หลังธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เป็นอย่างมาก ซึ่งที่ประชุมได้ขอรับการช่วยเหลือจากรัฐหลายประการ โดยเฉพาะการบินตรงเข้าเชียงใหม่ เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ผ่านการคัดกรองโรคโควิด - 19 แล้วให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวพื้นที่เชียงใหม่ได้
วันที่ 24มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ประธานประชุมการรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ภาครัฐภาคเอกชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องจองคำ โรงแรมรติล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 100 คน การประชุมได้รับเกียรติผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆในการนำเสนอข้อมูล ด้านภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 1.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นำร่อง ๕ จังหวัด จังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) เชียงใหม่และชลบุรี(พัทยา) 2.นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( Covid-๑๙) ของจังหวัดเชียงใหม่ 3นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา นำเสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยุทธศาสตร์เพื่อเปิดรับการท่องเที่ยวไทย ภายใต้แนวคิด "City Marketing" 4นางสาวเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำเสนอ Standard Operation Procedures (SOP) Wellness Leisure และด้านภาคเอกชน ได้นำเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นำเสนอโดย นายกิตติ ทิศสกุล ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอโดย นายพัลลพ แช่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวประเภท ที่พัก โรงแรม นำเสนอโดย นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ 4ข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนำเสนอโดย นายนวพล คันธวณิช นายกสมาคมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเชียงใหม่ 5ข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวประเภท ร้านอาหารและสถานบันเทิง นำเสนอโดย นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ 6ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว นำเสนอโดย นายเบญจพล นาคประเสริฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร 7ความพร้อมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอโดย นายคมสัน สุวรรณอัมพา ที่ปรึกษากองทุน We Love Chaing Mai ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมความพร้อมของ สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน (Alternative State Quarantine) ณ BP Chiang Mai City Hotel อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่10 มี.ค. 2564

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดภาวะหมอกควัน และคลายร้อนให้สัตว์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ เพื่อช่วยลดภาวะหมอกควันให้แก่สัตว์ ตามมาตรการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี   
          นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้ดำเนินการตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โดยเพิ่มปริมาณน้ำและเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นละอองน้ำในทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพื้นที่ให้บริการ ซึ่งได้เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำผ่านสปริงเกิลในทุกส่วนแสดงที่สัตว์อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดพ่นในพื้นที่เส้นทางส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี และเพรดดิเตอร์พราวน์ ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่ให้บริการนั่งรถชมสัตว์แก่นักท่องเที่ยวทุกวันก่อนเริ่มให้บริการ ซึ่งนอกจากการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดหมอกควันแล้ว ยังเป็นการช่วยคลายร้อนให้แก่สัตว์ในช่วงเวลากลางวัน โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดที่ชอบเล่นน้ำ เช่น ช้าง หมูป่าแม่น้ำแดง คาพิบาร่า เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความร่าเริงเป็นพิเศษและมีความสุขที่ได้สัมผัสความชุ่มชื้น   
          สำหรับการเปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงเวลานี้ ยังคงเปิดให้บริการทุกวันตามปกติ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.  โดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชม จะต้องลงทะเบียนจองการนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยสามารถจองเข้าชม ได้ที่ www.chiangmainightsafari.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chaing Mai Night Safari หรือ Line OA : nightsafari หรือโทร. 053-999000