<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

29 มี.ค. 2559

เทศบาลเชียงใหม่ร่วม มช.ติดตั้ง Smart Board ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว


"ที่นี่....เชียงใหม่" เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้ง Smart Board บริการข้อมูลท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ และ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ (อาเขต) นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับมอบ Smart Board จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวตลอดจนแนะนำเส้นทางนำร่องระบบขนส่งสาธารณะสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักของแต่ละจังหวัด โดยมี ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชา การจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบทั้งหมด 2 จุด คือ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ และบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
การติดตั้ง Smart Board จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น จากข้อมูลที่ปรากฏใน Smart Board โดยข้อมูลจะแสดงเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ง่ายต่อการสืบค้น ซึ่งมีวิธีสืบค้นเช่นเดียวกับการใช้มือถือแบบ Smart Phone 
การดำเนินการในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ รองรับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ประชาสัมพันธ์ระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม ตลอดจนแนะนำเส้นทางนำรองระบบขนส่งสาธารณะสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักของแต่ละจังหวัด


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


27 มี.ค. 2559

ปภ.เขต 10 ลำปาง ซ้อมเผชิญเหตุแผ่นดินไหว (EQ-Res 2016) ณ.ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่


ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2559 การฝึกซ้อมการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว (EQ-Res 2016) การฝึกซ้อมภาคสนาม (Drill)

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 59 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟสไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัย เขต 10 ลำปาง ร่วมกับ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2559 "การฝึกซ้อม การเผชิญเหตุแผ่นดินไหว" ใช้รหัสในการฝึกซ้อม คือ EQ-Res 2016 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญของการฝึกครั้งนี้ คือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประสานงานในการสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานปฏิบัติงานทั้งด้านการกู้ชีพกู้ภัย เพื่อเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติงานทั้งภาคส่วนราชการ ทหาร องค์การมูลนิธิต่างๆ และเพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนัก จิตสำนึก ในเรื่องแผ่นดินไหวให้กับประชาชน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อีกทั้ง กิจกรรมในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมภาคสนาม (Drill) ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยเน้นการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน ในเรื่องของการค้นหากู้ภัยจากเหตุอาคารถล่ม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูงโดยใช้อากาศยานการระงับเหตุเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล และการกู้ชีพ การช่วยเหลือพยาบาลผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกภาคสนาม ครั้งนี้ คือ กำหนดเป็นแนวทางการบูรณาการร่วมการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยต่างๆเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีขั้นตอนการสั่งการ การติดต่อสื่อสาร การมอบภารกิจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับสถานการณ์สมมุติการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว เกิดแผ่นไหวขนาด 7 ริกเตอร์ ความลึก 10 กม. ณ ตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาคารหลายแห่งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ศูนย์การค้าเมญ่า ได้แจ้ง 191 มีผู้ติดในอาคารที่เสียหายหลายคน ปภ.ชม แจ้ง ผวจ. ขอตั้ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มีการประสาน เฮลิคอปเตอร์จาก ตชด. ช่วยผู้บาดเจ็บสาหัสที่ติดบนดาดฟ้า เฮลิคอปเตอร์ของ ตชด. โรยตัวกู้ภัย จำนวน 2 นาย พร้อมเปลสนามลงบนดาดฟ้า แล้วบินวน หิ้วเปลและกู้ภัย ไปลงสนามรักบี้ มช. มีรถพยาบาลรอรับ เกิดเพลิงไหม้ดาดฟ้าอย่างหนัก หลังจากนั้นประสานขอ เฮลิคอปเตอร์ป่าไม้ บินวนปล่อยน้ำดับเพลิง เพลิงไหม้ชั้น 4 พร้อมทั้งประสานรถดับเพลิง ทต.ช้างเผือก และหุ่นยนต์ดับเพลิงศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เข้าระงับเหตุ ชุดกู้ภัยกองบิน 41 และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เตรียมเจาะเข้าชั้นใต้ดินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้าง ทต.ช้างเผือก/ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ระดมฉีดน้ำดับเพลิง ชุดกู้ภัยเข้าภายในอาคาร ค้นหาและลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากอาคาร ได้รับแจ้งจากชุดกู้ภัย มีกลุ่มควันและกลิ่นสารสารเคมีรั่วไหลจากชั้นใต้ดิน ประสานขอชุดกู้ภัยโรยตัวนำผู้บาดเจ็บจากดาดฟ้า 2 ราย ชุดกู้ภัยโรยตัวพร้อมเปลผู้บาดเจ็บ 1 ราย(หุ่น) ยุติการค้นหาและปิดสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว. 

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1723852101169139.1073741860.1422467297974289&type=3

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ART@Prom ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษ Artist Talk


ART@Prom ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษ  Artist Talk
พร้อม Meet and Greet กับ โอ่ง กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดฮิป 

ยังคงตอกย้ำคอนเซ็ปต์เชียงใหม่เมืองศิลปะ กับผลงานอาร์ทระดับมาสเตอร์พีซของศิลปิน ชื่อดังทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของภาคเหนือ ในงาน  ART@Prom ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Contemporary Art” ศิลปะร่วมสมัย และในปีนี้ พรอมเมนาดา จัดกิจกรรมพิเศษ “Artist Talk” ให้เหล่าอาร์ทเลิฟเวอร์ได้พบกับศิลปินเจ้าของผลงาน ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำงานศิลป์ พร้อม Meet and Greet กับ โอ่ง กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ เซเลบริตี้อาร์ติสท์-เทรนด์ เซ็ตเตอร์คนดังของเมืองไทย ที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องศิลปะแบบ DIY พร้อมกับสอนเวิร์คช็อปฮิบๆ สไตล์ โอ่ง กงพัฒน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
คุณนฤวรรณ พินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ กล่าวว่า “สำหรับ ART@Prom ถือเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะประจำปีของศูนย์การค้า พรอมเมนาดา  รีสอร์ท มอลล์ ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยรวบรวมผลงานของศิลปินชื่อดังหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น     อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี 2542 ผู้ขี่สกู๊ตเตอร์ ข้ามทวีปเพื่อทำงานศิลปะ, ธนกร ไชยจินดา สถาปนิกผู้กลายเป็นศิลปินสีน้ำชั้นครู ถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของธรรมชาติและชีวิตบนผืนผ้าใบ, ภัคพงศ์ ทองเกลี้ยง ศิลปินแนวพุทธศิลป์ ผู้สืบสานความงดงามของจิตรกรรมไทยและล้านนา , ธนานพ แสงอรุณ ศิลปิน Pop Art เจ้าของแบรนด์ Tuktuntueng สุดแนว, Nicolas Aurelio Luna Fleck นักวาดภาพและศิลปินชาวเม็กซิกัน-อเมริกัน ผู้ดำดิ่งเข้าไปสู่ห้วงลึกของจิตใจมนุษย์ผ่านงานภาพวาดและภาพพิมพ์ , ไพรัชต์ สวัสดิสาระ ศิลปินอิสระ ผู้ถ่ายทอดความงามแห่งสตรีล้านนาผ่านฝีแปรงที่เป็นเอกลักษณ์ และ วิรติ กีรติกานต์ชัย ศิลปินนักถ่ายภาพดาราศาสตร์ระดับประเทศ ถ่ายทอดความงดงามของดวงดาวให้คนบนดินได้ชื่นชม


นอกจากการงานศิลปะที่นำมาแสดงกว่า 200 ชิ้นงานแล้ว ในกิจกรรม ART@Prom ยังจัดให้มีฟรีเวิร์คช็อปจากศิลปินผู้เป็นเอกในด้านต่างๆ สำหรับทุกท่านที่สนใจในทุกสุดสัปดาห์ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 19-20 มีนาคม เวิร์คช็อปการสร้างภาพ Abstract โดย Nicolas Aurelio Luna Fleck วันที่ 26-27 มีนาคม เวิร์คช็อปการวาดภาพสีน้ำโดยธนกร ไชยจินดา และวันที่ 2-3 เมษายน เวิร์คช็อปการถ่ายภาพดวงดาว      โดยวิรติ กีรติกานต์ชัย หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขไปกับงานศิลปะแบบครบวงจร ที่พรอมเมนาดา ตั้งใจมอบแด่ผู้รักศิลปะในครั้งนี้”
ด้าน โอ่ง กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ เซเลบริตี้อาร์ติสท์-เทรนด์ เซ็ตเตอร์คนดังของเมืองไทย ที่มาเป็นศิลปินรับเชิญพิเศษสำหรับกิจกรรม Artist Talk เปิดเผยว่า “เพราะศิลปะ คือสีสันของชีวิตที่เกิดจากความรักและประสบการณ์ ผมทำงานศิลปะในสไตล์สนุกสนานตามอารมณ์ ผลงานทุกชิ้นจะบ่งบอกความเป็นตัวตน ผมชอบที่จะผสมผสานศิลปะเข้ากับแฟชั่น  รักในการสร้างความแปลกใหม่ แตกต่าง ฉีกทุกกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดเดิมๆ ไม่ซ้ำใคร  ซึ่งหลายคนชื่นชอบในความแปลกใหม่ สีสัน และสไตล์ของผม  อย่างงาน DIY ที่บอกกันว่าเป็นสไตล์โอ่ง จริงๆ แล้วมันคือการสะสมไอเดีย ตอนเด็กๆผมชอบประดิษฐ์ของเล่นของใช้ แต่วัสดุมีจำกัด พอมีอุปกรณ์มากขึ้น มีวัตถุดิบมากขึ้น ไอเดียหรือจินตนาการต่างๆ เราก็เอาออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
ต้องขอบคุณพรอมเมนาดา ที่ชวนผมมาร่วมกิจกรรม Artist Talk ในงาน ART@Prom วันนี้ ซึ่งเป็นอีกวันที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่มีใจรักในงานศิลปะเหมือนๆ กัน เป็นเหมือนแรงบันดาลใจและกำลังใจในการทำงานอย่างหนึ่ง  และผมได้เตรียมกิจกรรม DIY  BE YOUR STYLE ที่นำไอเดียสุดเก๋มาเซอร์ไพส์ชาวเชียงใหม่เป็นพิเศษในงานนี้ อยากให้ทุกๆคนรู้ว่า ศิลปะเป็นเรื่องใกล้ตัว เราสามารถหยิบจับอะไรมารวมมาจับวางให้ลงตัว นั่นคือศิลปะสำหรับเราแล้ว”
และสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงาน ART@Prom พรอมเมนาดาก็ไม่พลาดที่จะเซอร์ไพรส์ผู้รักศิลปะของสีสันบนเรือนร่าง ด้วยกิจกรรมบอดี้เพ้นท์ โดยศิลปินมือวางอันดับหนึ่งของเมืองไทย “ใหญ่ สรวิชญ์ กันธิตระกูลวงศ์” ที่จะมาสร้างสรรค์บอดี้เพ้นท์ Human Wallpaper ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ในวันที่ 8 เมษายน พร้อมลุ้นไปกับการประกวดบอดี้เพ้นท์และการถ่ายภาพชิงรางวัลกว่า 30,000 บาท ในวันที่ 9 และ 10 เมษายนอีกด้วย
ขอเชิญผู้ที่สนใจมาร่วมชมและร่วมกิจกรรมในงาน ART@Prom ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053 107 888 หรือ FB: promenadachiangmai

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :  ตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ บ.สตูดิโอ แมงโก้ จก. 
 ณิชาภา จิววากานนท์ (แก้ม) โทร.083-156-207817 มี.ค. 2559

รมว.กระทรวงวิทย์ฯ เปิด AUMT Asia 2016 ที่เชียงใหม่


 นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิด AUMT Asia 2016 ที่เชียงใหม่ ชี้ ประเทศไทยเตรียมก้าวสู่ยุคการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เช้าวันนี้ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมด้านการบริหารจัดการเทคโนโยลี และนวัตกรรมระดับโลก Association of University Technology Managers . Asia 2016 ( AUMT Asia 2016 ) ซึ่งประเทศไทยโดยหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษารวม 9 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 15- 18 มีนาคม 2556 โดยมีวิทยากรจากทั่วโลกและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเข้าร่วมงาน พร้อมพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นกลไกลผลักดันการนำผลงานด้านวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งสร้างกลไกให้ประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมกับกำหนดนโยบายในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริม Statrtup และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การลดหย่อนภาษี การจัดตั้งกองทุนรวมร่วมลงทุนใน SME และ startup และส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers) เป็นต้น ซึ่งรัฐตั้งเป้าหมายของการลงทุนด้านการวิจัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ของ จีดีพี โดยตั้งเป้าสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 70:30 ภายในปี 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ประเทศไทยจำต้องมีบุคคลากรในวิชาชีพสายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปิดช่องว่างระหว่างงานวิจัยและตลาด 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยมีบุคคลากรในสาขาอาชีพดังกล่าวอยู่ประมาณหลักร้อยเท่านั้น จำเป็นต้องเร่งสร้างบุคคลากรด้านนี้เพื่อรองรับการพัฒนาปะเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และลดปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง การประชุม AUTM Asia 2016 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคลากรทั้งนักวิจัยละนักพัฒนานวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้ประกอบการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจได้ในอนาคต
ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 กล่าวว่า   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016  โดยจะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาการลงทุนเพื่อการวิจัยเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างการพัฒนาต่างๆให้เกิดขึ้นได้ งานวิจัยที่เกิดขึ้นนั้น จำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำองค์ความรู้เหล่านั้นออกสู่ตลาดและสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการเปลี่ยนผ่านงานวิจัยออกไปสู่ตลาด มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ทั้งในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่คุ้มครองผลงาน รวมถึงการจับคู่และเจรจาระหว่างภาคเอกชนกับเจ้าของผลงานนวัตกรรม จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการให้อนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือที่เรียกรวมๆว่า Technology Management ซึ่งบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการเทคโนโลยี เรียกว่า Technology Management Professional จะเปรียบเสมือนข้อต่อ ที่จะเชื่อมฝั่งนักวิจัยกับผู้ประกอบการเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ซึ่งมีบทบาทอย่างมากที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง
การประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการที่รวบรวมองค์ความรู้มากมายจากมุมมองของวิทยากรในระดับนานาชาติมารวมอยู่ในงานเดียว โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ การแบ่งปันประสบการณ์การเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เน้นการส่งเสริมให้เกิดการนำผลวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


12 มี.ค. 2559

ประธานชมรมซิปไลน์เชียงใหม่ยืนยันความปลอดภัย


ประธานชมรมซิปไลน์เชียงใหม่ยืนยันความปลอดภัยมาเป็นสิ่งแรกหลังจัดวางมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยร่วมกัน 14 แห่ง

นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมนายสันติ ปิติคาม ประธานชมรมกิจกรรมผจญภัยซิปไลน์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกจำนวน 14 แห่งประชุมร่วมกันเพื่อนำข้อระเบียบมาตรฐานที่ร่วมกันทำขึ้นมาบังคับใช้ของสมาชิก ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 23 เมษายนนี้ โดยจะนำข้อมาตรฐานที่จัดทำขึ้นอาทิมาตรฐานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานของอุปกรณ์และฐานกิจกรรม และมาตรฐานการจัดการตรวจสอบความพร้อมของบุคลากร อุปกรร์ และฐานกิจกรรม นำเสนอให้กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำไปร่วมใช้หรือ ผู้ที่ต้องการจะเปิดข้ออนุญาตเปิดซิปไลน์เป็นมาตรฐานเดียวกัน
นายสันติ ปิติคาม ประธานชมรมกิจกรรมผจญภัยซิปไลน์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำสื่อมวลชนเข้าดูพื้นที่จริง ที่ได้จัดระบบตามมาตรฐาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว ตามขั้นตอนต่างๆ ของมาตรฐานความปลอดภัยในการเล่นตามฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ทดลองเข้าไปเล่นในฐานจริง
ทั้งนี้หลังจากวันที่ 23 เมษายนนี้เป้นต้นไปหากสมาชิกชมรมที่ยังไม่ได้มาตรฐานถือว่าขาดคุณสมบัติการเอาใจใส่ดูแลทำให้ต้องถึงขั้นปิดกิจการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเช่นที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่ไม่เข้าชมรมเป็นอิสระ ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาติอย่างถูกต้องเช่นกัน แต่จะไม่เกี่ยวข้องกับชมรมในกรณีเกิดเหตุขึ้นมา ขณะนี้ขอยืนยันว่าซิปไลน์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในชมรมมีมาตรฐานคุณภาพต่อการให้บริการทุกราย ความปลอดภัยมาเป็นสิ่งแรกอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ 

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
SIPA One Stop Service and Digital Content Center @ Promenada


SIPA เชียงใหม่ เปิดตัว SIPA One Stop Service and Digital Content Center ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
คาดว่าจะมีผู้เข้าใช้งานไม่ต่ำกว่า 700 คนต่อปี และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 100 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 11 มีนาคม 2559 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิด SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center พร้อมด้วยนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ มร.เชียร์ท คว้อนท์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ในภูมิภาคในเชิงรุก ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการ ทางด้านซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงการบริการ ตลอดจนข้อมูล ทางด้านซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าใช้งานไม่ต่ำกว่า 700 คนต่อปี และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 100 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถูกกำหนดให้เป็น Smart City ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ มีผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความพร้อมของทรัพยากรในการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก

SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อการบริการที่ครอบคลุม โดยแบ่งออกเป็น ส่วนพัฒนาทักษะ ซึ่งได้แก่ห้องอบรม สัมมนา ส่วนพัฒนาธุรกิจ ส่วนประชาสัมพันธ์ และการตลาด รวมถึงนวัตกรรม ส่วนให้บริการ Clinic Software สำหรับให้คำปรึกษา SMEs ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่
ภาพโดย : กมล เครือนิล สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ 5 มี.ค. 2559

ขส.เชียงใหม่ประมูลป้ายเลขสวย ขพ 9999 โดนซิวไป 1 ล้านบาท


"ที่นี่....เชียงใหม่" ยิ่งใหญ่ ขนส่งเชียงใหม่จัดงานประมูลป้ายทะเบียนสวย ขพ. สุดคึกคัก 9999 โดนเจ้าของร้านทองซิวไปในราคา 1 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ. เชียงใหม่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ และ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิด การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 17 หมวดอักษร ขพ. “ขุมทรัพย์เพิ่มพูน บารมีพร้อมพรั่ง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค.59 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ สำหรับไฮไลท์สำคัญในหมวดนี้ ได้แก่เลข ขพ.9999 ซึ่งมีผู้ประมูลไปได้ในจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ในส่วนของบรรยากาศการประมูลป้ายทะเบียนสวย หมวด ขพ จำนวน 301 หมายเลข ครั้งที่ 17 นี้แบ่งการประมูลเป็นสองวัน โดยวันแรกจำนวน 141 หมายเลข ซึ่งเริ่มจากเลข 8899 จากข้อมูลของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีผู้ลงทะเบียนประมูลช่วงหน้ามากกว่า 500 รายและเดินทางมาลงทะเบียนหน้างานอีกจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่ร่วมเข้าประมูลในครั้งนี้ได้ให้ความสนใจป้ายไฮไลท์ในหมวดนี้ ซึ่งได้แก่หมายเลข ขพ.เลข 9999 หลังจากการประมุลอย่างดุเดือดเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง สุดท้ายปรากฏว่านายฉัตรพล สุนทรไพบูลย์ เจ้าของร้านทองอินทรีย์ทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประมูลไปได้ในราคา 1 ล้านบาท 
และที่พิเศษสำหรับผู้ที่ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขโฟร์ ตั้งแต่เลข 1111 - 9999 จำนวน 9 เลข และหมวดอักษร "ขพ 1" อีก 1 หมายเลข จะได้รับพระกริ่งธงชัยดอยสุเทพรุ่นเจ้าสัว(ล้านนา) พระเครื่องจักรพรรดิ์รุ่นที่ 1 เมื่อชำระค่าแผ่นป้ายทะเบียนครบถ้วน ในแต่ละหมายเลขอีกด้วยโดยการคาดหวังในการประมูลครั้งนี้น่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท การประมูลครั้งนี้ต่างได้รับความสนใจมากจากผู้คนที่สนใจหมายเลขทะเบียนสวยจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับยอดรวมของการประมูลหมายเลขทั้งหมดในครั้งนี้ทางทีมข่าวจะนำมาเสนอในลำดับต่อไป

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหมาอัปเดตนิวส์ รายงาน


ม.ล.ปนัดดา ขึ้นเชียงใหม่ติดตามภัยแล้ง-หมอกควันและไฟป่า


"ที่นี่....เชียงใหม่"  ม.ล.ปนัดดา รมต.สำนักนายกฯ รุดติดตามภัยแล้ง-หมอกควันและไฟป่า ภาคเหนือ ระบุ นายกฯ เป็นห่วงกำชับดูแลใกล้ชิดพร้อมชมสาธิตหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำเพิ่มความชุมชื้นในตัวเมือง


เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาติดตามการทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง และหมอกควัน หลังจากนั้น หม่อมหลวงปนัดดา ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ บินสำรวจ สภาพน้ำที่เขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่ กวงอุดมธารา ต่อจากนั้นได้.เดินทางไปชมหุ่นยนต์ดับเพลิง ๔ คัน (ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ และ เขต ๔ ) ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยมีการสาธิตการปฏิบัติภาระกิจสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ
 หม่อมหลวงปนัดดา ระบุว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีที่กำกับดูแลจังหวัดต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง หมอกควัน และไฟป่า อย่างใกล้ชิด เท่าที่ได้รับรายงานจ.เชียงใหม่ถือว่ายังอยู่ในภาพลักษณ์ที่เป็นปกติ แต่ตั้งอยู่ใน ความประมาทไม่ได้ส่วนเรื่องภัยแล้งนั้น นายกรัฐมนตรี ก็ห่วงใยเป็นพิเศษ สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระทรวงมหาดไทย รายงานทุกวัน วันละ ๒ เวลา และให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว สำหรับการตรวจเยี่ยมวันนี้จะเอาข้อมูลทั้งหมดไปประชุมประเมินสถานการ์ที่ส่วนกลางเพื่อให้เกษตรกรเจอปัญหาน้อยที่สุด ขณะเดียวกันยังกำชับให้จังหวัดเป็นตัวเทนรัฐบาลร่วม ทำงานกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอความร่วมมือเกษตรกรช่วยกัน ประหยัดน้ำ
สำหรับสถานกาณ์น้ำในเขื่อนทั้งหมดของจ.เชียงใหม่ ทั้งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อน แม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนตกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้แผนการใช้น้ำ ของจ.เชียงใหม่ จะมีเพียงพอไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายน จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ภาวะ วิกฤตในช่วงเดือนพฤษภาคม
ส่วนในเรื่องของหมอกควัน มล.ปนัดดากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ถือว่ายังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง และดีขึ้นเมื่อเปรียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเวลานี้เพิ่งเป็นช่วงเริ่มของสถานการณ์ปัญหาจึงไม่สามารถวางใจได้ และมีความจำเป็นอย่างยวดยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่เป็นต้นเหตุของปัญหา โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนและทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ จึงจะช่วยป้องกันบรรเทาปัญหานี้ลงได้สำเร็จ" 

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน