<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 13 มกราคม 2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ.... อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

รมว.กระทรวงวิทย์ฯ เปิด AUMT Asia 2016 ที่เชียงใหม่


 นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิด AUMT Asia 2016 ที่เชียงใหม่ ชี้ ประเทศไทยเตรียมก้าวสู่ยุคการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เช้าวันนี้ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมด้านการบริหารจัดการเทคโนโยลี และนวัตกรรมระดับโลก Association of University Technology Managers . Asia 2016 ( AUMT Asia 2016 ) ซึ่งประเทศไทยโดยหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษารวม 9 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 15- 18 มีนาคม 2556 โดยมีวิทยากรจากทั่วโลกและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเข้าร่วมงาน พร้อมพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นกลไกลผลักดันการนำผลงานด้านวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งสร้างกลไกให้ประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมกับกำหนดนโยบายในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริม Statrtup และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การลดหย่อนภาษี การจัดตั้งกองทุนรวมร่วมลงทุนใน SME และ startup และส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers) เป็นต้น ซึ่งรัฐตั้งเป้าหมายของการลงทุนด้านการวิจัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ของ จีดีพี โดยตั้งเป้าสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 70:30 ภายในปี 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ประเทศไทยจำต้องมีบุคคลากรในวิชาชีพสายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปิดช่องว่างระหว่างงานวิจัยและตลาด 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยมีบุคคลากรในสาขาอาชีพดังกล่าวอยู่ประมาณหลักร้อยเท่านั้น จำเป็นต้องเร่งสร้างบุคคลากรด้านนี้เพื่อรองรับการพัฒนาปะเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และลดปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง การประชุม AUTM Asia 2016 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคลากรทั้งนักวิจัยละนักพัฒนานวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้ประกอบการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจได้ในอนาคต
ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 กล่าวว่า   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016  โดยจะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาการลงทุนเพื่อการวิจัยเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างการพัฒนาต่างๆให้เกิดขึ้นได้ งานวิจัยที่เกิดขึ้นนั้น จำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำองค์ความรู้เหล่านั้นออกสู่ตลาดและสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการเปลี่ยนผ่านงานวิจัยออกไปสู่ตลาด มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ทั้งในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่คุ้มครองผลงาน รวมถึงการจับคู่และเจรจาระหว่างภาคเอกชนกับเจ้าของผลงานนวัตกรรม จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการให้อนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือที่เรียกรวมๆว่า Technology Management ซึ่งบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการเทคโนโลยี เรียกว่า Technology Management Professional จะเปรียบเสมือนข้อต่อ ที่จะเชื่อมฝั่งนักวิจัยกับผู้ประกอบการเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ซึ่งมีบทบาทอย่างมากที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง
การประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการที่รวบรวมองค์ความรู้มากมายจากมุมมองของวิทยากรในระดับนานาชาติมารวมอยู่ในงานเดียว โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ การแบ่งปันประสบการณ์การเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เน้นการส่งเสริมให้เกิดการนำผลวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น