<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

2 ธ.ค. 2565

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งรัดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา

 

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งรัดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา

 วันที่ 2 ธันวาคม 2565  พลเอกธงชัย   สาระสุข รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ(หัวหน้าคณะเดินทาง)พร้อมคณะกรรมาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาริด้านการกีฬา ระหว่างวันที่ 2 -3 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมบุญนำจิตต์ อาคารวิทยบริการ  สถาบันพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

 รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการกล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ทางคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาได้ติดตามปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปที่ผ่านมาในห้วง 5 ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผน  20 ปี  ซึ่งคณะฯต้องการทราบปัญหาของหน่วยระดับปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร และเนื่องจากปี 2566 – 2570 จะเป็นห้วงแผนพัฒนาห้วงที่ 2 ของแผนเราจะมาดูว่าหน่วยมีความเข้าใจต่อแผนการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเหมือนมาติดตาม เสนอแนะให้การทำงานมีความทันสมัยมากขึ้น ตลอดจนดูการเชื่อมโยงในการปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกัน 

   ทั้งนี้ในแผนอีก 5 ปีต่อไป ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยฝ่ายบริหารหรือสภาพัฒน์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการทบทวนเสร็จแล้ว  ซึ่งจะมีการปรับเป้าหมายระดับประเด็นแผนย่อยให้มีความเหมาะสมกว่า 5 ปีที่ผ่านมา  ดังนั้นตัวชี้วัดจะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น