<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

28 เม.ย. 2563

รอง ผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่แม่แจ่ม ตรวจติดตามการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตร
รอง ผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่แม่แจ่ม ตรวจติดตามการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตร

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63 เวลา 13.30น.
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตร อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) การจับกุมดำเนินคดีตามขั้นตอนที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้ และแผนการแบ่งพื้นที่ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ทั้งนี้ในส่วนของการบริหารจัดเชื้อเพลิงให้ดำเนินการตามมาตรการการจัดระเบียบการบริหารจัดการเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมตามหลักวิชาการ ที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้มีการสาธิตการกำจัดวัสดุทางการเกษตรด้วยวิธีการเผาโดยเตาเผาคาร์บอนซึ่งจะช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ ผ่านกระบวนการเผาใบไม้แห้ง หรือวัสดุทางการเกษตร แล้วนำเศษใบไม้แห้งที่ถูกการเผาแล้วมาผสมกับซิลิคอน เพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักที่สามารถนำไปต่อยอดทางการเกษตร ลดรายจ่ายการใช้ปุ๋ยเคมี และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านควบคู่กันไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพื้นที่ที่จำเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเผา
รวมถึงติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยการติดตามโครงการคลองส่งน้ำเหมืองหลวงแม่อวม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมการบริหารการจัดการเชื้อเพลิง โดยการกำจัดวัชพืชและลดจำนวนการเกิดเชื้อเพลิงด้วยวิธีทางเลือกเพื่อลดปัญหาการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การไถกลบตอซัง เป็นหลัก และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเผาให้เป็นเรื่องพิจารณาทางเลือก ประกอบกับได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งควบคู่กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ผ่านการจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำบ่อพวง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งยังสามารถส่งเสริมการเกษตร ประกอบกับการเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชไร่ ให้เป็นไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และสามารถช่วยลดปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ที่สามารถจัดทำโครงการเพื่อดำเนินการต่อไป ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น