<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

4 ส.ค. 2561

" มันขึดบ้าน ขึดเมือง " ชุมชนวัดล่ามช้าง และชาวเชียงใหม่ ค้าน นายทุนฮุปที่ดินวัดต้นปูนสร้างโรงแรม" มันขึดบ้าน ขึดเมือง "   ชุมชนวัดล่ามช้าง และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ค้าน นายทุนฮุปที่ดินวัดต้นปูนสร้างโรงแรมออกแถลงการณ์พร้อมข้อเรียกร้อง

แถลงการณ์จากชุมชนวัดล่ามช้าง และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ไคัคัดค้านสร้างโรงแรม เรียกร้อง 6 ข้อพร้อมเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ที่วัดเดิมตกเป็นของนายทุนมาประกอบเชิง
พาณิชย์ ขอให้ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบการทำสัญญาของสำนักพระพุทธศาสนาดังกล่าวที่ถูกปกปิด ตามมาตรา 59 ระบุว่ารัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ วัดและชาวบ้านพร้อมขอเช่าเพื่อให้เป็นพื้นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน

เมื่อวันที่ 3 สค.61 เวลา 12.30 น. กลุ่มเครือข่ายชุมชนรักษ์เมืองเชียงใหม่ ได้เดินทางมาอ่าแถลงการณ์ ต่อหน้าอนุสาวรีย์พระสามกษัตริย์ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ คือพญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ ผู้สร้างวัดล่ามช้าง วันต้นปูนที่กำลังถูกดัดแปลงจากสัญญาเช่าจากโรงเรียนเป็นโรงแรมจากรายปีเป็นการเช่าสัญญายาว 30 ปี  นางพรรณงาม สมญา เป็นตัวแทนกลุ่มได้อ่านแถลงการณ์เนื่องจากมีเอกชนรายหนึ่งกำลังยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมบนที่ดินพื้นที่เกือบ 2 ไร่ ที่เคยเป็นโรงเรียนอนุศึกษา ที่ตั้งอยู่ติดกับวัดล่ามช้าง ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นวัดร้างชื่อวัดต้นปูน และเป็นที่ดินสาธารณะ ซึ่งในอดีตที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของวัดล่ามช้าง ต่อมามีการตัดถนนผ่านวัดทั้งสองแห่ง ประมาณปี ๒๕๑๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงเข้ามาดูแลแทน โดยอ้างว่าวัดล่ามช้างขาดสิทธิในการดูแลที่ดินผืนดังกล่าวแล้ว จากนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจึงให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์ และในสัญญาเช่ามีการระบุวัตถุประสงค์ด้วยว่าเพื่อประกอบกิจการโรงเรียน แต่ปรากฏว่าเอกชนรายเดิมน่าจะมีการขายสิทธิ์การเช่าให้กับเอกชนรายใหม่ และมีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนการโรงแรม ซึ่งความจริงคือ เป็นโรงแรม ชาวบ้านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะที่ดินดังกล่าวเป็นวัดร้าง หากไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นโรงเรียนแล้ว ควรจะใช้ประโยชน์สาธารณะมากกว่านำไปแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ จึงขอแถลงการณ์ยืนยันเจตนาดังต่อไปนี้ 
1. เจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสงฆ์ และชาวบ้านที่อาศัยรอบบริเวณวัดขอมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ และรักษาผลประโยชน์การใช้พื้นที่วัดต้นปูน ตามที่รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ฉบับล่าสุด มาตรา ๕๐ (๒) กล่าวว่า บุคคลมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติ (๘) บุคคลมีหน้าที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒธรรม  มาตรา ๕๗ (๑) รัฐต้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย ดังนั้นจึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาชี้แจงสิทธิในการครอบครองที่ดินวัดต้นปูนว่า เพราะเหตุใดวัดล่ามช้างจึงขาดสิทธิในการดูแลพื้นที่ ทั้งๆที่เคยเป็นความดูแลของทางวัดมาก่อน 
2. ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ฉบับล่าสุด ในมาตรา ๕๙ ระบุว่ารัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ดังนั้นจึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาเปิดเผยสัญญาเช่า เนื่องจากมีพยานบุคคลรับรู้มาตลอดว่า การเช่าพื้นที่นั้นเซ็นสัญญาปีละ 1 ครั้ง แต่ในภายหลังกลับอ้างว่าเป็นสัญญา 30 ปี เมื่อทางชุมชนขอดูเอกสารก็ได้รับคำตอบว่า สูญหายตอนน้ำท่วม  
 3. ขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาดูแล ตรวจสอบเรื่องเงินแผ่นดิน 
4. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) ดูแลเรื่องการตรวจสอบทุจริต 
5. ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบ ว่าสมควรจะอนุญาตหรืออนุมัติในการให้ก่อสร้างหรือไม่ หากสัญญาดังกล่าวมิได้ทำเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะ ขอให้เพิกถอนสัญญาที่ทำให้รัฐเสียหาย หรือการอนุญาตให้ใช้ที่ดินผิดประเภท ไม่เป็นไปตามวัตถุของการใช้ประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ เพราะการอนุญาตให้สร้างโรงแรมในที่วัดย่อมอาจกระทบต่อความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาได้ 
6. ขอให้วัดต้นปูนกลับมาอยู่ในความดูแลของวัดล่ามช้าง เพื่อป้องกันการนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อันไม่เหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ ในระหว่างดำเนินการทางวัดล่ามช้างขอใช้ที่ดินดังกล่าวในการสร้างโฮงเฮียนสล่าล้านนา และพร้อมจะจ่ายเงินค่าเช่าปีละ 6 หมื่นบาทซึ่งเป็นราคาเดียวกับผู้เช่ารายเดิม 

อย่างไรก็ตามนอกจากทางกลุ่มได้ณรงค์เรื่องขึดเมืองแล้ว กลุ่มจะยังเดินหน้ารวมพลังให้ทุกภาคส่วนใช้รัฐธรรมนูญเป็นฐานการต่อสู้ในครั้งนี้ พร้อมจะเรียกร้องยืนข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหยุดการให้เช่าตรวจสอบสัญญาการเช่าดังกล่าว พร้อมเปิดเผยให้กับชาวบ้านและสาธารณชนทราบข้อเท็จจริง ซึ่งชาวบ้านพร้อมจะขอเช่าเพื่อเป็นโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา ค่าเช่าตามที่กำหนดเพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของวัด ชาวชุมชนล่ามช้าง และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ไม่ยอมรับให้มีการสร้างเป็นโรงแรมโดยเด็ดขาด 

กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News 
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น