<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

20 ม.ค. 2560

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พร้อมทำ MOU กับ ม.เชียงใหม่ และบ้านธรรมปกรณ์


" ที่นี่....เชียงใหม่ " โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลเชิงดอย เชียงใหม่ เปิดเทอมวันแรกสุดคึกคักในกิจกรรมมีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พ่ออุ้ย แม่อุ้ย กว่า 400 คน เข้าร่วมเรียน ทำกิจกรรมเต็มห้อง พบแม่อุ้ยอายุเกือบร้อยปีร่วมเรียนด้วยขณะเดียวกันเทศบาลตำบล เชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านธรรมปกรณ์ ทำ mOU ที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผู้สูงอายุสู่ประชาคมโลก
ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารมหลวง นักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 เปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1 ของปีนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนชราบาล หรือกลุ่มพ่ออุ้ย แม่อุ้ย ผู้สูงอายุ มาเรียนกันอย่างพร้อมเพรียง มากกว่า 400 คน โดยก่อนที่จะเข้าเรียน นักเรียนทั้งหมดได้ลงคะแนนสมุดธนาคารทำความดี ที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนของตนเอง ก่อนจะทำกิจกรรมได้ร่วมกันเคารพธงชาติ จากนั้นร่วมทำกิจกรรมฝึกสมอง ทบทวนความจำ กิจกรรมตลาดนัดสินค้เพื่อสุขภาพ โดยผู้สูงอายุจะนำสินค้าประเภทผักพื้นบ้าน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และอาหารอย่างอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมาจำหน่ายให้และแลกเปลี่ยนดัน หลังจากครูผู้สอนได้ให้นักเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมฝึกสมองและสมาธิ โดยให้นักเรียนใช้มือจับจมูก และใบหูสลับกันไปมา บางคนจับผิดจับถูก จนสร้างเสียงหัวเราะกันลั่นห้อง สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ไม่มีได้เน้นกิจกรรมที่เป็นวิชาการ แต่จะเน้นสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ จนกลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างของประเทศในการสร้างความสุขให้แก่คนชรา เป็นการคลายความเหงา เพราะบางคนอยู่บ้านตามลำพัง ขณะที่ลูกหลานต้องออกไปทำงาน ก็มีโอกาสมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ กลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน ทำให้คลายความเหงา และลดภาวะซึมเศร้า เป็นการสร้างความสุขในวัยชรา และเนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์ในชีวิตสูง ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน เป็นโรงเรียนแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขณะเดียวกัน นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชราบาลฯ ได้ทำ MOU ร่วมกับนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงนามร่วมกับ รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ประธานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการทำ MOU ดังกล่าวเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรวมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาตลอดจนสุขภาวะโภชนาการของโรงเรียนชราบาลวุฒิยาลัย และการดำเนินงานกิจการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของตำบลเชิงดอย การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้กรอบแนวคิด 4 มิติ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนบุคลากร ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทางโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาระบบการดูผู้สูงอายุ การจัดการเรียนการสอน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและชุมชน การสร้างภาคีเครือข่าย การสร้างแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาต่อยอดระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
ส่วนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หน้าที่หลักส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพการจัดการสวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการให้ครอบคลุม และตอบสนองต่อสภาพการของสังคม ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ
ด้านนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ถือว่าได้พัฒนาโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยให้ก้าวสู่เวทีสังคมโลก พัฒนาทุกด้าน พร้อมกันนั้นทาง มช.ได้จัดนักวิชการ นักศึกษาลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยให้เป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันนักเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนชราบาลฯเองก็ได้จะทำวิทยานิพนธ์ชีวิต คือ การทำหนังสือ รวบรวมอาชีพ เช่น ตำรายาแผนโบราณ ทำเครื่องจักสาน และงานฝีมือต่างๆ เพื่อนำไปประกอบกับผลงานวิจัยทางวิชาการด้วยว่า การที่ผู้สูงอายุเข้ามาเรียนแล้วได้อะไรกลับไปบ้าง และสร้างงานสร้างอาชีพอะไรบ้าง ร่วมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตรงตามแนวทางของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยคือ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ
ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข่าว

ทีมข่าว " ที่นี่....เชียงใหม่ " สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น