<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

12 ส.ค. 2559

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเสวนาปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อองค์ มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และ เสวนา “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อ          องค์มหาราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และสร้างจิตสำนึกทุกภาคส่วนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของป่าและน้ำ โดยเน้นให้ช่วยกันดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากป่าไม้เป็นต้นกำเนิดสำคัญของแหล่งน้ำในประเทศ ประกอบกับ ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง วิกฤติหมอกควัน อุทกภัย เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่การปลูกต้นไม้ ตลอดจนบำรุงรักษาเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากปัญหาดังกล่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียว สร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำและพื้นที่สีเขียวตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา” และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม      พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยภาคเช้าเวลา 10.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน อป.มช. และเครือข่ายกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จะร่วมกัน      ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหน้าวัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ได้กำหนดจัดเสาวนา “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อองค์มหาราชินี” ณ ห้องส่งโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่        ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์          ผู้ประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม และตัวแทนเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ดำเนินการเสวนาโดย นายสุรชัย เงินคำคง ผู้ประกาศ NBT เชียงใหม่

ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข่าว
ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น