<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 มี.ค. 2565

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานโฮมสเตย์ และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เน้นสร้างตลาดไทยเที่ยวไทย และแบรนด์ I love Phitsanulok

 

จังหวัดพิษณุโลก  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานโฮมสเตย์ และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เน้นสร้างตลาดไทยเที่ยวไทย และแบรนด์ I love Phitsanulok 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือการท่องเที่ยวสีเขียว  ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอิมพีเรียลพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานโฮมสเตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีทักษะและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน ธุรกิจและการตลาด สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ของชุมชน  จำนวน 240 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่

การอบรมรุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว ผู้แทนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัคร ทั้ง 9 อำเภอ เจ้าหน้าที่รวม  120 คน มีการอบรมให้ความรู้ในภาคเช้าในประเด็น “การสร้างเรื่องเล่า/การสร้างจุดเด่น เน้นจุดขาย ขยายจุดน่าสนใจ Workshop: การเล่าเรื่อง (Story Telling) บ้านเรามีดี เล่าอย่างไรให้น่าสนใจ” โดย รศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล วิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน  ช่วงบ่ายออกเดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ดีในยุค New Normal มาแลกเปลี่ยน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกัน 

การอบรมรุ่นที่ 2  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการ 10 ประเภทธุรกิจการให้บริการเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน จำนวน 120 คน มีการอบรมให้ความรู้ในภาคเช้าในประเด็น “การเล่าเรื่อง (Story Telling)/การสร้างเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน  ช่วงบ่ายออกเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ประกอบการด้านด้านท่องเที่ยว  เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคร่วมกันเพื่อให้เกิดการติดต่อการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แบรนด์ “I love Phitsanulok”  ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินการในครั้งนี้ ได้มีการตรวจ ATK ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 

กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น