<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 20 มกราคม 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....ตอนบนของภาค อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2564 เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย 
.
จากนั้นได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายชวลิต ถนอมถิ่น ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชาญ วิทยาศัย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.เภสัชกร แสงสุข พิทยานุกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอัน ไทท์  (Professor Brian Tighe, Ph.D.) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี  และพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนฤมล ธีรวัฒน์ สาขาประวัติศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุพรรณี ปิ่นมณี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
.
พิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 56 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,728 คน ได้แก่ ปริญญาเอก 113 คน ปริญญาโท 296 คน และปริญญาตรี 2,319 คน จาก 21 คณะ 1 สถาบัน 2 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการสื่อสารมวลชน คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย
.
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น