<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 20 มกราคม 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....ตอนบนของภาค อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 60 ปี

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กำหนดจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 60 ปี (31 ตุลาคม 2563) ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายแสงทอง  อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้ขยายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ภาคเหนือจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2503 จวบจนกระทั่งในปี พ.ศ.2540 ตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3” และ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ได้ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง มาตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน 
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวต่อไปว่า การทำงานในปีที่ 61 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ ผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ ออนแอร์ (On air) ในช่องทางสื่อหลัก ประกอบด้วย วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ออนไลน์ (On line) ขยายช่องทางการรับสื่อของประชาชนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และออนกราวน์ (On Ground) ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของพี่น้องประชาชนสู่ภาครัฐ  สำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จะดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ประการ ดังนี้.-
1. เป็นสื่อกลางของรัฐที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้โดยจะกำหนดประเด็นการสื่อสารต่อสังคม (Agenda Setting) จากการรับฟังความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเสนอแนะผ่านกระบวนการที่เหมาะสม สม่ำเสมอ ทั่วถึง ทุกสื่อ ทุกพื้นที่ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ 
2.ร่วมสร้างภูมิรู้ให้เกิดกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อยอดทางปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
3.เชื่อมโยงเครือข่าย ก้าวไกลในโลกดิจิทัล โดยจะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่ม เสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แบ่งปันความรู้ เพื่อให้บุคลากรเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้กระทำการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผนึกกำลังกับภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ประชาชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างชุดข้อมูลที่มีคุณภาพผ่านศูนย์กลางในข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้ประโยชน์ 
4.พัฒนาองค์กรให้สมดุลและทันสมัย ซึ่งจะได้มีกระบวนการทบทวน ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน สร้างทีมงานมืออาชีพ เสริมทักษะ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนทุกภารกิจให้มีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุ และการแพร่ภาพออกอากาศของสถานีโทรทัศน์อย่างสม่ำเสมอเพื่อพร้อม ให้บริการประชาชนทุกเมื่อ
5.พัฒนา รักษา ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ภาคส่วน สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง 
นายแสงทองฯ กล่าวตอนท้ายว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีความยินดีที่จะได้ร่วมบูรณาการ
การทำงานกับทุกภาคส่วน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และเชื่อมั่นว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะก้าวอย่างมั่นคงบนความท้าทายใหม่ ๆ ในทศวรรษที่ 7 เพื่อร่วมแรง ร่วมใจ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนดั่งความมุ่งหวัง “60 ปี สปข.3 สื่อสาร บริการประชาชน”
  รัชชัย  วัฒนะโชติ
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น