<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 ก.ค. 2561

จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ "จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ตลาด นัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล หวังส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมุ่งหวังส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่
ตามที่ รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุง ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริการ การจัดการภายในองค์กร และการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสามารถแข่งขัน ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และขับเคลื่อนประเทศชาติ ตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” มุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน เพิ่มกําลังซื้อขายในประเทศ สร้างความสมดุล และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอ เพียง
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ จึงเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดแก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดให้แก่ ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมด้านหัตถกรรม เข้าร่วมจัดแสดงและ จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 50 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาภาคประชารัฐในทุกภาคส่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น