<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

13 พ.ย. 2561

รองพ่อเมืองเชียงใหม่ “รองคมสัน” เปิดอาคารไทยนิยม ยั่งยืน บ้านดอนปิน“รองคมสัน” เปิดอาคารไทยนิยม ยั่งยืน บ้านดอนปิน ผลสำเร็จของการบูรณาการทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน งบก่อสร้างทะลุ 5 แสนระดมได้สร้างเสร็จตามกรอบเวลา รองพ่อเมืองแนะให้ดันวัดต้นปินเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้หมู่บ้าน

ที่วัดต้นปิน หมู่ที่ 5 แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอาคารดอนปิน-วัดรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (อาคารไทยนิยม-ยั่งยืน) และอาคารดอนปิน-นิวคอนเซ็ปร่วมใจ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายพิรุณ พลฤทธิ์ กำนันตำบลแม่เหียะ นางอำพร ธนากูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมบ้านดอนปิน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ทม.แม่เหียะ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่เหียะ และประชาชนตำบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ


นางอำพร ธนากูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ว่า อาคารดอนปิน-วัดรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (อาคารไทยนิยม-ยั่งยืน) เป็นอาคารที่ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำหนดให้ทุกหมู่บ้านได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” หรือโครงการหมู่บ้านละ 2 แสนบาท โดยให้ทุกหมู่บ้านจัดทำโครงการที่เป็นความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนปิน หมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ให้ดำเนินโครงการชื่อ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนปิน พร้อมกับร่วมกันคิดรูปแบบอาคาร โดยให้เป็นอาคารแบบเปิดโล่งไม่มีเสากลาง กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ทำการออกแบบให้เป็นอาคารขนาดความกว้าง 12.20 เมตร ยาว 12.25 เมตร พร้อมกับประมาณการค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 461,498 บาท

“ฝ่ายปกครองท้องที่ ได้เสนอโครงการและแบบก่อสร้างตามวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตามเสนอได้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ จำนวน 200,000 บาท ส่วนที่เหลือให้ใช้เงินจากหมู่บ้านจ่ายสมทบ ระหว่างการก่อสร้างได้มีการปรับปรุงแบบก่อสร้างเปลี่ยนจากพื้นคอนกรีตขัดมันเป็นงานปูกระเบื้องพร้อมกับติดตั้งพัดลมในอาคารวงเงินก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 72,000 บาท โดยได้รับการบริจาคจากราษฎรในหมู่บ้านและจากวัดต้นปิน สรุปค่าก่อสร้างอาคารหลังนี้รวมทั้งสิ้น 522,000 บาท ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ แล้วเสร็จตามเงื่อนเวลาที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กำหนด” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ กล่าว


นางอำพรฯ กล่าวต่อว่า ส่วนอีกอาคาร ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังป้ายวัดต้นปิน เดิมเป็นศาลากลางบ้านซึ่งก่อสร้างมานามมาก เสื่อมสภาพไปกาลเวลา โดยเฉพาะโครงสร้างหลังคา ฝ่ายปกครองท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ทำการปรับปรุงให้เป็นอาคารเอนกประสงค์ พร้อมกับจัดสถานที่เป็นที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน การก่อสร้างปรับปรุงไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว ซึ่งใช้เงินมากถึง 253,800 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากภาคเอกชนในหมู่บ้าน

“จะเห็นได้ว่าการดำเนินการทั้งโครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุงอาคารทั้ง 2 อาคาร เกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ วัด และประชาชนบ้านดอนปิน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านชุมชน และเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการให้เกิดความสามัคคีขึ้นในทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นไป” นางอำพร ธนากูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ กล่าว


ด้านนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทย เป็นโครงการที่ต้องขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล อาศัยความร่วมมือกันของหน่วยงานองค์กรเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน คงไม่ต้องอธิบายความให้มากเกี่ยวกับโครงการนี้ เพราะว่าพื้นที่นี้ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้เป็นอย่างดี ทั้ง 2 อาคาร แม้จะไม่อยู่ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งหมด แต่ตอบโจทย์การดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี ว่าพื้นที่บ้านดอนปิน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บรรลุถึงหลักการของโครงการได้
“อีกประการที่ได้ย้ำกับประชาคมบ้านดอนปินคือ การที่วัดต้นปินเป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน ควรที่หารือร่วมกันในการจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จากสถานที่ตั้งที่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก ประกอบกับตำบลแม่เหียะใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สามารถสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันได้ก็จะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้บ้านดอนปินด้วยอีกทาง” นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการผ่านมาทางฝ่ายปกครองท้องที่ ในส่วนของเทศบาลเมืองแม่เหียะจะให้การสนับสนุนช่วยการดำเนินโครงการให้สำเร็จโดยสมบูรณ์ เพราะไม่ว่าจะเป็นโครงการมาจากส่วนไหนหน่วยงานใด ประโยชน์ปลายทางผู้ที่จะได้รับคือประชาชน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารของบ้านดอนปิน หมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ เป็นตัวอย่างการบูรณาการทั้งภาครัฐ ฝ่ายปกครองท้องที่ วัด ประชาชน และเทศบาล ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จได้ด้วยดีและอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น