<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

28 ก.พ. 2560

เชียงใหม่เตรียมเปิดเวทีปรองดองเน้นทุกกลุ่มทุกสีมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น สร้างความสามัคคีปรองดอง เวทีแรก 1 มี.ค.นี้ เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความปรองดองภายในชาติ เปิดโอกาสผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้ทุกเวที โดยแจ้งความจำนงได้ที่ กอ.รมน.เชียงใหม่
วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงแนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกที่เริ่มดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ แผนต่างๆ ของชาติ และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1- 4 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกจังหวัด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่จังหวัดนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก เชิญบุคคลกลุ่มต่างๆในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มองค์กรวิชาชีพต่างๆ รวมไปถึง กลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการแห่งรัฐ เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น  เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในชาติและรวบรวมข้อคิดเห็นจากการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแผนที่เชิญกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ภายในเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 6 ครั้ง โดยจะเริ่มครั้งที่ 1 กลุ่มข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัด กลุ่มองค์กรที่ทำงาน ทั้งร่วมกันกับส่วนราชการ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ครั้งที่ 2 กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มทุนทางการเมือง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มแกนนำมวลชนทางการเมือง ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 3 กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มทุนทางการเมือง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มแกนนำมวลชนทางการเมือง ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 4 กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560  ครั้งที่ 5 กลุ่มสื่อมวลชน ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  และครั้งที่ 6 กลุ่มนักวิชาการและนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  กลุ่มละ 35 คน รวม 200 คน ซึ่งกลุ่มใดหรือผู้ใดสนใจมีความประสงค์เข้ามาร่วมเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมสะดวกวันเวลาใดแจ้ง ก็สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับได้ที่ กอ.รมน.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์. 0-5311-2721 หรือ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 0-5311-2740
  สำหรับ ประเด็นหัวข้อที่จะพูดคุยมี 10 เรื่อง อาทิ การเมือง การปกครอง ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาแหล่งน้ำ กระบวนการยุติธรรม การศึกษา สาธารณสุขสื่อมวลชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ สิทธิมนุษยชน การทุจริตหรือคอรัปชั่น พร้อมเสนอแนะการปฏิรูปประเทศ เพื่อทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งเวทีดังกล่าวจัดแบบโต๊ะสี่เหลี่ยม คล้ายโต๊ะกลมเพื่อให้พูดคุยกันทุกประเด็น แต่ละครั้งเชิญผู้เข้าประชุม 30-40 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกเรื่อง จะเป็นการเสนอความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย โดยทางภาครัฐมีหน้าที่รับฟังและจดบันทึกเพียงอย่าเดียวพร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเต็มที่ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการขับเคลื่อนการเดินหน้าประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น