<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 พ.ค. 2566

CM-UPDATE NEWS : สสส.จับมือ GISTNORTH มช. และเครือข่ายทุกภาคส่วนเดินหน้าประสานพลังเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อการ รู้-รับ-ปรับตัว (resilience) จากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

 

สสส.จับมือ GISTNORTH มช. และเครือข่ายทุกภาคส่วนเดินหน้าประสานพลังเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อการ รู้-รับ-ปรับตัว (resilience) จากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 พื้นที่ภาคเหนือ


เชียงใหม่ 18 พ.ค.-ที่โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน สสส.เป็นประธานเปิดเวที "เวทีวิชาการประสานพลังเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อการ รู้-รับ-ปรับตัว (resilience) จากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 พื้นที่ภาคเหนือ โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ(GISTNORTH) คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมี ดร.พลภัทร เหมวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ GISTNORTH รายงานถึงวัตถุประสงค์ ในฐานะหัวหน้าโครงการจัดเวทีครั้งนี้ โดยมีวิทยากรเกี่ยวข้องร่วมในการ เสวนาวิชาการ "สานพลัง ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในสังคมไทย"ประเด็น 1. สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในภาคเหนือและปัญหาหมอกควันข้ามแดน 2. แนวทางการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนื่อ 3. กฎหมายและนโยบายสู่การแก้ไขปัญหาภัยฝุ่น PM2.5 โดยมี รศ.ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ ดำเนินการเสวนาโดย นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการหอการค้าเชียงใหม่

การบรยายพิเศษ "ผลกระทบจากภัยฝุ่น PM2.5" โดย ตร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับเวทีการประสานพลังเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อการ รู้-รับ-ปรับตัว (Resilience)จากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 นี้จัดระหว่าง วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 โดยนายสืบศักดิ์กล่าวว่า สสส.เป็นผู้สนับสนุนเชื่อมโยงการทำงานให้ส่วนต่างๆ โดยมีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่มีการขับเคลื่อนมาต่อเนื่องและกำลังขยายจากชุมชนสู่ตำบล จังหวัดเป็นลำดับ เรื่องฝุ่นควัน pm2.5 สังคมเริ่มตระหนักมากขึ้น ซึ่งจอมรับว่ามีปัญหามานานและมีส่วนเกี่ยวข้องมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่าง การทำงานด้านนี้จะสำเร็จได้ต้องร่วมมือกันจริงจังและที่สำคัญที่สุดคือชุมชน วันรี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ สสส.ช่วยขับเคลื่อนต่อยอดขยายผล เพราะปกติมีหลายส่วนงานที่ทำรวมทั้งฝ่ายวิชาการ การที่มาเชื่อมโยงทำงานร่วมกันจะทำให้การแก้ไขมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะที่ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์GISTNORTH หัวหน้าโครงการกล่าวว่า ปัญหานี้ได้รับความสนใจมากขึ้นจากผลกระทบที่มากจึ้นแต่ก็มีเพียงกลุ่มเล็ก 20% ที่ตื่นตัวรู้และรับมือ อีก 80% ยังไม่รู้ จึงมีการสร้างเติมจุดนี้ ซึ่งได้ลงพื้นที่นำร่อง 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ของภาคเหนือเพื่อศึกษาเรียนรู้ทั้งพื้นที่ประสบภัยเกิดปัญหากับพื้นที่ไม่มีเหตุแต่ได้รับผลกระทบ 2-3 ปีจากข้อมูลที่ได้ก็สามารถสร้างทิศทางไว้ได้เป็น 6 โมดูล เพื่อนำไปขยายผลคือ Module 1 ให้ความรู้ทั่วไปและดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ฝุ่น PM2.5 คืออะไร, แหล่งกำเนิด, ผลกระทบจากฝุ่นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม, ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมแนวทางในการปฏิบัติตน


Module 2 เว็บแอพพลิเคชั่นแผนที่ออนไลน์ AQMRS การติดตามค่าความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 แบบ Near real-time (รายชั่วโมง-รายวัน) จุด Hotspot แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลสถิติค่าฝุ่นและ Hotspot ย้อนหลัง


Module 3 หน้ากากป้องกันฝุ่น ระดับประสิทธิภาพการประกันฝุ่นของหน้ากากประเภทต่างๆ, ขั้นตอนการสวมใส่หน้ากากแบบถูกต้อง, การตัดเย็บหน้ากากป้องกันฝุ่นแบบ Reuse


Module 4 ห้องปลอดฝุ่นและมุ้งสู้ฝุ่น กลุ่มเป้าหมาย, กระบวนการทำงาน, วัสดุอุปกรณ์-ขั้นตอน, การดูแลรักษา


Module 5 การบริหารจัดการไฟป่า เทคนิคการดับไฟป่า, อุปกรณ์การดับไฟป่าและการดูแลรักษา, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


Module 6 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและขยะในครัวเรือน เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (อ้อย-การไม่เผาใบอ้อย-ส่งเสริมการตัดอ้อยสด/ข้าว-ฟางอัดก้อนและไถกลบ/ข้าวโพด-ถ่านเชื้อเพลิงชีวมวล) ขยะในครัวเรือน (ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง/ถังหมักรักษ์โลก Green Cone)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น