<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

20 ส.ค. 2565

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

 

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
.
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ​ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เป็นประธาน พิธีเปิดงาน งานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ และคณะกรรมการตัดสินนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน ตลอดทั้งผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก
.
โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ประธานในพิธี ได้กล่าวว่า ต้องขอแสดงความชื่นชม ยินดี และขอขอบคุณท่าน สมพงศ์ พรมจันทร์ ที่เป็นผู้นำใน การสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ครั้งนี้ เพราะคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา” นั้นเป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นกระบวนการพัฒนาที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันคิดและปฏิบัติจริงในครั้งนี้ จึงสนองนโยบายและสอดคล้องกันกับเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และของประเทศไทยเราได้อย่างเหมาะสมยิ่ง
.
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานั้น เป็นงานหนัก ที่ต้องการการเอาใจใส่จริงจัง สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และใช้เวลา เหมือนที่เราท่านทั้งหลายท่องกันมาว่า “กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปฉันนั้น” ฉะนั้นผมก็ใคร่ฝากท่านผู้บริหารไว้ว่า อยากให้กิจกรรมนี้มีความต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนครูได้พัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่อง สร้างครูมืออาชีพอย่างแท้จริง ตลอดทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูด้วย
.
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับ “การพัฒนาคุณภาพ ทุนมนุษย์ ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” โดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็นนวัตกรเพื่อความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ซึ่งเน้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาที่ครูทุกคนในโรงเรียนได้พัฒนาขึ้น ดำเนินการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อร่วมกันเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้ดำเนินการกิจกรรมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ครั้งนี้
.
โดยมีจำนวนนวัตกรรมการศึกษา ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน ๔๒๓ รายการ ครอบคลุมนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา และนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ และการศึกษาปฐมวัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน คือ
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนวัตกร
๒. เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
.
จากการดำเนินการโครงการประกอบกับศักยภาพของสถานศึกษา จึงทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ มีสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ โรงเรียน
.
กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน.
.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น