<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

7 ก.ค. 2554

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยผลการสำรวจสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ต้องเตรียมรับมือมากที่สุด


 ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยผลการสำรวจสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ต้องเตรียมรับมือมากที่สุดในการทำธุรกิจ ในเดือนกรกฎาคม 2554
ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และ ผศ.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น โดยมี รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา สรุปผลการสำรวจสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ต้องเตรียมรับมือมากที่สุดในการทำธุรกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ดังนี้
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือในการทำธุรกิจมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ (1) ปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 30.25 (2) ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 23.75 (3) ปัญหาการท่องเที่ยวซบเซา ร้อยละ 9.50 (4) ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.25 และ (5) ปัญหาด้านความไม่แน่นอนทางการเมือง ร้อยละ 6.00 สิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้ประกอบการให้ความสำคัญหรือเตรียมพร้อมที่จะรับมือในการทำธุรกิจในอันดับต้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ผู้ประกอบไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะปัญหาด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งต้นทุนด้านการดำเนินงาน ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระสูงขึ้นและมีอัตรากำไรลดลง ดังนั้นปัญหาเรื่องต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นผู้ประกอบการจึงให้ความสำคัญมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัญหาสภาพเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และผู้ประกอบการบางกลุ่มให้ความสนใจกับการเมืองและผลการเลือกตั้ง เพราะอยากรู้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในทิศทางใด ส่วนปัจจัยภายในกิจการที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ การจัดการกับสภาพคล่องเรื่องเงินทุนหมุนเวียน การรักษาและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า และความพร้อมในเรื่องของเงินทุน
ทางด้านผลการสำรวจแยกตามประเภทหมวดธุรกิจทั้ง 6 หมวด มี 4 หมวดคือ หมวดผ้าทอและเครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ หมวดการผลิตหัตถกรรมจากไม้ หมวดการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และหมวดการบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ พบว่าสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือมากที่สุดคือปัญหาสภาพเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน มีเพียงหมวดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ต้องเตรียมรับมือมากที่สุดคือปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และหมวดการบริการที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว พบว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือมากที่สุดคือ ปัญหาการท่องเที่ยวซบเซา

ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น