<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 19 มีนาคม 2561 )....อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ....................>>>>

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายราชสดุดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้า ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2448 ถือเป็นต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจสู่ประชาชนให้ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญอันนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7,500  แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ และในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจำนวน 210 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง (เทศบาลนครเชียงใหม่) เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 116 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 89 แห่ง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้อ่านสารเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 ของพลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนานัปการ ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายต่างๆต่อไป เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง สร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีข้าราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐ ซึ่งจะต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับทุกภาคส่วน และพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จไปสู่เป้าหมายเดียวกันในทุกภาคส่วน โดยรูปแบบเครือข่าย “ประชารัฐ” มีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มาสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นสังคมปลอดทุจริตคอร์รัปชั่น ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยการบริการที่รวมเร็ว ถูกต้อง มีธรรมาภิบาล โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนและการพัฒนา ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชาติ เพื่อประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราจะต้องร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในด้านต่างๆ ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างความมั่นคง การพัฒนาและเสริมศักยภาพคนหรือการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเสริมสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ


นักท่องเที่ยวคึกคัก สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันช้างไทย 13มีนาคม 2561


นักท่องเที่ยวคึกคัก สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันช้างไทย โดยให้พังไชโย ซึ่งเป็นช้างตัวแรกที่ออกในสวนสัตว์ และเป็นช้างสัญลักษณ์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี 2541 ออกแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม วันช้างไทย ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทย 
นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทย  ส่วนจัดแสดงช้างเอเซีย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดแสดงช้างพังไชโย เพศเมีย ซึ่งเป็นเพียงช้างตัวเดียวของสวนสัตว์เชียงใหม่ และเป็นช้างตัวแรกที่เกิดในสวนสัตว์ ที่สำคัญเป็นช้างสัญลักษณ์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี 2541 และยังได้จัดกระเช้าผลไม้มอบให้กับพังไชโย พร้อมให้พระสงฆ์มาประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของช้างไทย  ซึ่งทุกปีวันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทย  นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้มากมายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนาน 
ทั้งนี้มีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับช้างแก่นักท่องเที่ยวและนักศึกษา  กิจกรรม  การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ  กิจกรรมวาดภาพระบายสี การเขียนรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย พร้อมเลี้ยงขันโตกผลไม้ต่างๆให้แก่ช้างที่จัดแสดงอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ กิจกรรมการแสดงประกอบเสียงดนตรีของ พังไชโยและลุงสนั่น  (ควาญช้างผู้ดูแลพังไชโย)  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ “กดไลค์กดแชร์รูปภาพ” เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากทางสวนสัตว์เชียงใหม่ 
ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่   พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย แต่ปัจจุบันคนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยลดน้อยลง ดังนั้น ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้จัดนิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้างและเห็นคุณค่าของช้างไทยให้มากยิ่งขึ้น

ศรีวราห์ ขอมา “คดีฆ่าเสือดำ” ภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้ศรีวราห์ ขอมา “คดีฆ่าเสือดำ” ภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้ 
จุดธูป ร้องศาลพระพรหม หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยื่นหนังสื่อให้นายก ผ่านผู้ว่าฯ ขอให้ตำรวจดำเนินการในคดีนี้ อย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนและ ไม่เลือกจนหรือรวย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2561 ภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 20 คน นำโดยนางนลี อินทรนันท์ (ครูเบลล่า ) รวมตัวกันที่ บริเวณศาลพระพรหม ด้านหน้าทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงออกกรณี ปัญหาการฆ่าเสือดำ และได้ร่วมกันจุดธุป ถวายพวงมาลัยให้ศาลพระพรหม กล่าวคำอธิฐาน ยืนสงบนิ่ง รวมทั้งถือป้ายรูปเสือดำ พร้อมข้อความ อาทิ RIP ตำรวจปกป้องคนผิดไม่ได้ ประเทศนี้ถ้ารวยสบายผิดไม่ติดคุก

นางนลี อินทรนันท์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า กรณีการเข้าป่าสัตว์และยิงเสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนั้น ภาคประชาชนเห็นว่าผู้ที่กระทำความผิดสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย แต่ด้วยท่าทีของทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แสดงออกตลอดช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ เพราะทำให้เกิดความรู้สึกสิ้นหวังเกี่ยวกับความถูกต้องและกฎหมายที่ดูเหมือนจะไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเด็ดขาดกับบางคน ไม่อยากให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีในสังคม โดยที่ผ่านมาสังคมได้พยายามร้องต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว โดยเฉพาะระดับสูง แต่กลับได้คำตอบจากพลตำรวจเอกศรีวราห์ ว่าให้ไปร้องขอกับศาลพระภูมิ พวกเราจึงมาทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ

ด้าน ผศ.อนุชาติ ธนัญชัย กล่าวกับสื่อมวลชนว่า กลุ่มฯ ได้นัดรวมตัวกันผ่านทางโซเชียลมีเดียและอีกหลายช่องทาง เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และความถูกต้องของกฎหมายไม่เลือกชนชั้นว่าจะรวยหรือจน และเพื่อให้เป็นสมบัติของชาติและลูกหลานต่อไป 
จากนั้นกลุ่มฯ ได้ไปยื่นหนังสือ ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายบุรินทร์ ใจจะนะ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มฯ พร้อมชี้แจงว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมลดภาวะหมอกควัน และสนับสนุนการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมลดภาวะหมอกควัน  เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์และพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางเนตรนภา  สุทธิธรรมดำรง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในช่วงที่เกิดภาวะหมอกควันประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้เกิดฝุ่นละออง และเกิดการเสียดสีของเศษใบไม้ที่อาจทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี โดยแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์และพื้นที่การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้จัดทำสปริงเกิลฉีดน้ำในส่วนแสดงสัตว์ต่างๆ และจัดพื้นที่ส่วนแสดงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  พร้อมทั้งจัดรถฉีดน้ำในพื้นที่เส้นทางส่วนแสดงซาวันนาซาฟารีและเพรดเดเตอร์พราวน์ ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่ให้บริการการนั่งรถชมสัตว์แก่นักท่องเที่ยวทุกวัน ก่อนเริ่มให้บริการ
นอกจากนี้ได้มีการกำจัดขยะโดยการใช้เตากำจัดขยะไร้มลพิษที่ได้รับการแนะนำจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเตากำจัดขยะไร้มลพิษมีระบบการกำจัดขยะที่ไม่ส่งกระทบกับสิ่งแวดล้อม มีระบบดักเก็บมลพิษโดยใช้ไอน้ำในการบำบัดของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่นและก๊าซต่างๆ รวมทั้งมีระบบดักเก็บฝุ่นละอองให้ตกตะกอนเหลือเป็นอากาศ หรือไอน้ำ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้สนับสนุนการใช้เตากำจัดขยะไร้มลพิษ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษาระบบการกำจัดขยะของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  และนอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังได้กำจัดขยะธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ เศษใบไม้ โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อมอบให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นการช่วยลดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ และเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่สัตว์ป่าและชุมชนอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบส้มมงคลต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบส้มมงคลต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2651 เวลา 16.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีน แจกส้มมงคลแก่นักท่องเที่ยว  โดยมี นางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และคณะผู้บริหาร ร่วมแจกส้มมงคลและต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 บรรยากาศการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้แจกส้มมงคล    ที่มีตัวอักษรคำว่า "ฝู๋"ในภาษาจีน ซึ่งเป็นการอวยพรให้ผู้รับมีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ในทุกด้าน  ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าส้มมีลักษณะกลมมน  ผิวเกลี้ยง และมีสีทอง หมายถึงไร้ซึ่งอุปสรรค ทำสิ่งใดราบรื่นสมปรารถนา ร่ำรวยเงินทอง โดยคำว่าส้มในภาษาจีน (เฉินจึ) พ้องเสียงกับคำว่าสำเร็จในภาษาจีน (เฉินกง)  และในช่วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561    มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก  โดยนิยมเดินทางมาเที่ยวเป็นครอบครัว  ซึ่งคิดเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนประมาณร้อยละ 90 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด  โดยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อาทิ การนั่งรถชมสัตว์ ที่ได้ร่วมป้อนอาหารสัตว์ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งเข้าชมความน่ารักของสมาชิกใหม่เสือโคร่งขาว จำนวน 3 ตัว “ฟู่ฟู่ ,ฟาฉาย ,ผิงอัน” ซึ่งมีชื่ออันเป็นสิริมงคลหมายความว่า ขอให้ร่ำรวย มีโชคลาภ และสงบสุข  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เข้าชมความน่ารักของเหล่าสิงห์และพยัคฆ์ 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย เสือดำ เสือขาว สิงโตขาว เสือโคร่งเบงกอล และเสือโคร่งอินโดจีน  ที่อยู่ในส่วนแสดง Tiger World  และชมการแสดงเชิดสิงโตและการแสดงต่อสู้วูซู ที่ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน  โดยชาวจีนเชื่อว่าใครที่ได้ชมการเชิดสิงโตจะมีโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง