<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

10 ก.ย. 2554

นายกฯลงนามประกาศสำนักนายกฯแต่ตั้ง20ผช.รมต.

มีรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อ 8กันยายน 2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2554 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไปนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติครม.ในการประชุมเมื่อวันที่ 30ส.ค. 2554 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงพร้อมมอบอำนาจการบังคับบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี จำนวน 20 ราย โดยมีรายละเอียดดังนั้

1.พลเอกวัฒนา สรรพานิช เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย
2.นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
3.นายภาคิน สมมิตร เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
4.นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
5.นายสุเทพ สายทอง เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวเกษตรและสหกรณ์
6.พลโทมะ จงสงวน เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม
7. นายประภัสร์ จงสงวน เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม
8.นายพิทยา พุกกะมาน เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.พลตำรวจโทวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน
10.นางสาวมาลินี อินฉัตร เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11.นายเหรียญชัย ลิจิตพฤกษ์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
12.พลตำรวจโทฉลอง สมใจ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย
13.นายสุรชัย เบ้าจรรยา เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
14.นายปรีชา ธนานันท์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
15.นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
16.นายวิสา คัญทัพ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
17.นางฉวีวรรณ คลังแสง เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
18.นายวิบูลย์ แช่มชื่น เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
19.นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20.นายธวัชชัย สุทธิบงกช เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554
ลงนาม นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น