<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 25 ก.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 2566 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

ปชส.เชียงใหม่ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดสัมมนา การเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันและการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันและการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเชิญวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนรวม 60 คน ประกอบด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น การป้องกันสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่นายวิจัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น มาตรการป้องกันอาคารถล่มอันเนื่องจากภัยแผ่นดินไหวพ.ท.ศุปกรณ์ เรือนสติ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประเด็น บทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดเสียงให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับฟังทางระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 93.25 MHzด้วย      ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้เกิดสาธารณภัยที่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ถือเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการหามาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ได้ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและมาตรการป้องกันให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเฝ้าระวังภัย การเตรียมการับมือในกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเฝ้าระวังภัย การเตรียมการรับมือในกรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติและวิธีการฟื้นฟูหลังเกิดภัย โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางเพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดสัมมนาประเด็น การเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันและการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบขึ้น เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติจังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพข่าวจากทีมข่าว Pic For Press โดย กมล เครือนิล และ เล็กช้างพลาย
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น