<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

17 ม.ค. 2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (16 ม.ค. 59) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตลอดจนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการจัดงานวันครู เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู”   โดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในส่วนกลาง ซึ่งการจัดงานวันครู ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 60 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560  ของจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้     คุรุสภากำหนดให้ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้นำหลักในการจัดงาน โดยประสานแนวทางการจัดงานวันครูไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัด ร่วมกันจัดงานวันครูทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐๘ รูป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี การอ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี การประกอบพิธีการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2560 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม รวมทั้งกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา One Slogan One School เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของงานวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครูอีกด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น