<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 20 สิงหาคม 60 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง..................>>>>

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเสวนาปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อองค์ มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และ เสวนา “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อ          องค์มหาราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และสร้างจิตสำนึกทุกภาคส่วนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของป่าและน้ำ โดยเน้นให้ช่วยกันดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากป่าไม้เป็นต้นกำเนิดสำคัญของแหล่งน้ำในประเทศ ประกอบกับ ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง วิกฤติหมอกควัน อุทกภัย เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่การปลูกต้นไม้ ตลอดจนบำรุงรักษาเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากปัญหาดังกล่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียว สร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำและพื้นที่สีเขียวตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา” และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม      พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยภาคเช้าเวลา 10.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน อป.มช. และเครือข่ายกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จะร่วมกัน      ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหน้าวัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ได้กำหนดจัดเสาวนา “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อองค์มหาราชินี” ณ ห้องส่งโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่        ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์          ผู้ประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม และตัวแทนเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ดำเนินการเสวนาโดย นายสุรชัย เงินคำคง ผู้ประกาศ NBT เชียงใหม่

ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข่าว
ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น