<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

12 ก.ค. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่ครูสอนดี 558 คน และมอบทุนครูสอนดี 17 ทุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบเกียรติบัตรครูสอนดีจำนวน 588คน และ ทุนครูสอนดี จำนวน 17ทุน  ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืน ครูดีให้ศิษย์เชิดชูยกย่อง ครูสอนดี

       บ่ายวันนี้ (12 ก.ค.55) เวลา 13.00 น.  ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรครูสอนดี 558 คน และทุนครูสอนดี 17 ทุน แก่ครูที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนั้นภายในงานยังจัดให้มีการแสดงของนักเรียน การแสดงของครูสอนดีสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 ชุด ให้ผู้ร่วมงานได้ชมด้วย
        ผศ.เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ  คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ในประเด็นสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ได้ทำงานและแสวงหาแนวทางปฏิรูปประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม คณะทำงานปฏิรูปประเทศไทยได้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ซึ่งเห็นชอบในหลักการ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ดำเนินการ ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่ สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชูยกย่อง ครูสอนดี และการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มเด็กและเยาวชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
        โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์เชิดชูยกย่อง ครูสอนดี ดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) โดยในปี 2554 มีเป้าหมายให้มีการคัดเลือกครูที่สอนดีที่สอนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (ปวช.) ทุกสังกัด ทุกประเภททั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย จำนวน 20,000 คน และคัดเลือก ครูที่สอนดี เพิ้อรับทุนครูสอนดี จำนวน 600 คน
        ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรร ครูสอนดี จำนวน 558 คน และทุนครูสอนดี จำนวน 17 คน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานดำเนินการในระดับจังหวัดภายใต้คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง เทศบาลและ อบต.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 210 แห่งเป็นหน่วยดำเนินการในระดับท้องถิ่น โดยผู้ได้รับการจัดคัดเลือกเป็น ครูสอนดี จะได้รับรางวัลคนละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ส่วน ผู้ได้รับทุนครูสอนดี จะได้รับทุนคนละ 250,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาโครงการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กด้อยโอกาสต่อไป

ภาพข่าวโดย ราตรี  จักร์แก้ว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานพื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น