<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 20 สิงหาคม 60 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง..................>>>>

จังหวัด เชียงใหม่ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด

จังหวัด เชียงใหม่ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดและร่วมมือกันแก้ปัญหา
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด และการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และมอบธงสัญลักษณ์แก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของพลังแผ่นดินเชียงใหม่ในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถในเรื่องปัญหายาเสพติด โดยทุกฝ่ายในจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกันลดระดับของยาเสพติดให้อยู่ในภาวะที่ ควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนภายในระยะเวลา 1 ปี และให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่าง เต็มที่ โดยถือว่าการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นความสำคัญเร่งด่วน ลำดับแรก แบ่งเป็น 4 ระยะ อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดและหากพบมีการ ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดก็ต้องดำเนินการทางปกครอง ทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
สำหรับแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2554) เน้นปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาผู้เสพ ผู้ติด ระดมค้นหาสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู ระยะที่ 2 (ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2555) เน้นหนักการลดปัญหากลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและ เยาวชน ระยะที่ 3 (ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2555) ลดปัญหาการค้ายาเสพติด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดำเนินการทางทรัพย์สิน สืบสวนขยายผล รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้วย และระยะที่ 4 (ระหว่าง 1 กรกฎาคม -30 ธันวาคม 2555) บูรณาการความร่วมมือโดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกใน การแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับโดยเฉพาะพลังมวลชนเพื่อความต่อเนื่องและ ยั่งยืน

ธนวันต์-อังคนา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น