<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 22 พค. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง และลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม........................>>>>

จังหวัด เชียงใหม่ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด

จังหวัด เชียงใหม่ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดและร่วมมือกันแก้ปัญหา
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด และการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และมอบธงสัญลักษณ์แก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของพลังแผ่นดินเชียงใหม่ในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถในเรื่องปัญหายาเสพติด โดยทุกฝ่ายในจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกันลดระดับของยาเสพติดให้อยู่ในภาวะที่ ควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนภายในระยะเวลา 1 ปี และให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่าง เต็มที่ โดยถือว่าการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นความสำคัญเร่งด่วน ลำดับแรก แบ่งเป็น 4 ระยะ อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดและหากพบมีการ ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดก็ต้องดำเนินการทางปกครอง ทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
สำหรับแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2554) เน้นปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาผู้เสพ ผู้ติด ระดมค้นหาสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู ระยะที่ 2 (ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2555) เน้นหนักการลดปัญหากลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและ เยาวชน ระยะที่ 3 (ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2555) ลดปัญหาการค้ายาเสพติด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดำเนินการทางทรัพย์สิน สืบสวนขยายผล รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้วย และระยะที่ 4 (ระหว่าง 1 กรกฎาคม -30 ธันวาคม 2555) บูรณาการความร่วมมือโดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกใน การแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับโดยเฉพาะพลังมวลชนเพื่อความต่อเนื่องและ ยั่งยืน

ธนวันต์-อังคนา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น