<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 17 กค. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

The Ultimate Lanna Experience Campaign โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนาเพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ


งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนาเพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ
​“The Ultimate Lanna Experience Campaign” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ (คุ้มขันโตก) โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ,ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมเเถลงข่าวโดยมีผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง
Ultimate Lanna ​กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของการท่องเที่ยว การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเน้นการชูความโดดเด่นของวิถีชีวิต อัตลักษณ์ล้านนา เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนำมาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนา เพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ “The Ultimate Lanna Experience Campaign” เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสินค้าและบริการสู่ความเป็นสุดยอดอารยธรรมล้านนา ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสินค้าและบริการสู่ความเป็นสุดยอดอารยธรรมล้านนา
2. เพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ “The Ultimate Lanna  Experience Campaign”
3. เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
4. เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
5. เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
6. เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อทำการศึกษาและคัดเลือกเส้นทางต้นแบบ พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น