<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

8 เม.ย. 2559

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2559 และมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ปี 2559 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงพฤษภาคม 2559


ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำต้นทุนของจังหวัดเชียงใหม่จากเขื่อนขนาดใหญ่สองแห่งได้แก่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำ 45.399 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 17.13% ของความจุเขื่อน และ เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำ 26.918 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 10.23 % ของความจุเขื่อน รวมมีปริมาณน้ำทั้งสองเขื่อน 72.317 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 13.70% และปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 12 แห่งมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 14.671 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 16.93% ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่นอกระบบชลประทาน จะให้ทางนายอำเภอแต่ละอำเภอสำรวจแหล่งน้ำสำรอง เพื่อจัดระบบในการให้ความช่วยเหลือโครงการป้องกันยับยั้งและการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา(อำเภอดอยเต่าเป็นอำเภอแรก) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 13 อำเภอ 314 หมู่บ้าน 38 ตำบลราษฎรได้รับผลกระทบ 40,676 ครัวเรือน 117,053 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 44,662 ไร่ ปศุสัตว์ 2,190 ตัวประมง 72 กระชังบ่อน้ำ 15 บ่อ เหมือง/ฝาย 4 แห่ง ดังนี้ อำเภอดอยเต่า อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอพร้าว อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอกัลยาณิวัฒนาในด้านการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรวงเงินทดรองราชการให้อำเภอละ 500,000 บาท ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ.2556 จำนวน 10,629,034.75 บาท และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งด้านพืชจำนวน 1,267,985.25 บาทและขณะนี้มีวงเงินคงเหลือ 38,102,980 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันยับยั้ง และลดผลกระทบจากกรณีภัยแล้งจำนวน 5,069,320 บาทและขณะนี้วงเงินคงเหลือ 4,532,480 บาท กรม ปภ.สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค อ.แม่ออน จำนวน 21 เที่ยวๆละ 6,000 ลิตร รวมเป็น 126,000 ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย. 59) กรม ปภ. สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำแจกจ่ายราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.กัลยานิวัฒนา รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร รวมเป็น  90,000 ลิตร การเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559 จำนวน 30 บ่อ ได้แก่ สันป่าตองจำนวน 11 บ่อ ดอยหล่อจำนวน 9 บ่อ ดอยสะเก็ดจำนวน 8 บ่อ พร้าวและแม่วาง อำเภอละ 1 บ่อ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กระสอบทรายจำนวน 15,500 ใบ ได้แก่ เชียงดาว จำนวน 7,500 ใบ สะเมิง เวียงแหง อำเภอละ 2,000 ใบ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า ฮอดและพร้าว อำเภอละ 1,000 ใบ 

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น