<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 20 สิงหาคม 60 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง..................>>>>

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2559 และมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ปี 2559 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงพฤษภาคม 2559


ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำต้นทุนของจังหวัดเชียงใหม่จากเขื่อนขนาดใหญ่สองแห่งได้แก่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำ 45.399 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 17.13% ของความจุเขื่อน และ เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำ 26.918 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 10.23 % ของความจุเขื่อน รวมมีปริมาณน้ำทั้งสองเขื่อน 72.317 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 13.70% และปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 12 แห่งมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 14.671 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 16.93% ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่นอกระบบชลประทาน จะให้ทางนายอำเภอแต่ละอำเภอสำรวจแหล่งน้ำสำรอง เพื่อจัดระบบในการให้ความช่วยเหลือโครงการป้องกันยับยั้งและการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา(อำเภอดอยเต่าเป็นอำเภอแรก) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 13 อำเภอ 314 หมู่บ้าน 38 ตำบลราษฎรได้รับผลกระทบ 40,676 ครัวเรือน 117,053 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 44,662 ไร่ ปศุสัตว์ 2,190 ตัวประมง 72 กระชังบ่อน้ำ 15 บ่อ เหมือง/ฝาย 4 แห่ง ดังนี้ อำเภอดอยเต่า อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอพร้าว อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอกัลยาณิวัฒนาในด้านการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรวงเงินทดรองราชการให้อำเภอละ 500,000 บาท ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ.2556 จำนวน 10,629,034.75 บาท และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งด้านพืชจำนวน 1,267,985.25 บาทและขณะนี้มีวงเงินคงเหลือ 38,102,980 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันยับยั้ง และลดผลกระทบจากกรณีภัยแล้งจำนวน 5,069,320 บาทและขณะนี้วงเงินคงเหลือ 4,532,480 บาท กรม ปภ.สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค อ.แม่ออน จำนวน 21 เที่ยวๆละ 6,000 ลิตร รวมเป็น 126,000 ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย. 59) กรม ปภ. สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำแจกจ่ายราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.กัลยานิวัฒนา รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร รวมเป็น  90,000 ลิตร การเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559 จำนวน 30 บ่อ ได้แก่ สันป่าตองจำนวน 11 บ่อ ดอยหล่อจำนวน 9 บ่อ ดอยสะเก็ดจำนวน 8 บ่อ พร้าวและแม่วาง อำเภอละ 1 บ่อ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กระสอบทรายจำนวน 15,500 ใบ ได้แก่ เชียงดาว จำนวน 7,500 ใบ สะเมิง เวียงแหง อำเภอละ 2,000 ใบ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า ฮอดและพร้าว อำเภอละ 1,000 ใบ 

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น