<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

3 ก.พ. 2567

CM-update News : รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เดินหน้าเข้าหาไฟ ตามหลักเข้าใจ - เข้าถึง - พัฒนา เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม ไม่เผาเรามีตังค์ แม่วากโมเดล อ.แม่แจ่ม

 

CM-update News : รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เดินหน้าเข้าหาไฟ ตามหลักเข้าใจ - เข้าถึง - พัฒนา เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม ไม่เผาเรามีตังค์ แม่วากโมเดล อ.แม่แจ่ม 

      วันที่ 2 ก.พ.2567 เวลา 09:00-12:00 น.นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะหน่วยงานบูรณาการร่วมเข้าเยี่ยมชม การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านแม่วาก(แม่วากโมเดล) หมู่ที่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

  โดยเข้าเยี่ยมชม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดความรู้ การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แก้ไขปัญหาการเผาและฝุ่นควัน PM2.5 บนพื้นที่สูง ได้แก่ การไถกลบ/ทำคันปุ๋ย การทำปุ๋ยหมักลดใช้สารเคมี การปลูกผักในโรงเรือนเพื่อสร้างรายได้ เป็นต้น   

   นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่สูงเพื่อปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเยี่ยมชมการวางแผนปรับโครงสร้างการเกษตรระดับรายแปลง/รายครัวเรือน ปรับระบบการใช้ที่ดินของเกษตรกรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ใช้ไฟ

  ทั้งนี้นายทศพล เผื่อนอุดม ได้ชื่นชมเกษตรกรตัวอย่าง ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและทำเกษตรแบบไม่เผา นำไปสู่การลดปัญหาการเผาและฝุ่นควัน PM2.5 และชื่นชมหน่วยงานบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

  ด้าน อบต.แม่นาจรได้ดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) สวพส.และภาคีเครือข่ายและชุมชน  ดำเนินการเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบครบวงจรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้เหมาะสมกับพื้นที่ สมดุล ยั่งยืน ตลอดจนการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะ คือ “การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างรายได้ และยังช่วยลดการเผาในพื้นที่เกษตร 
  
 ด้าน อบต.แม่นาจรและภาคีเครือข่าย มีแนวคิดในการนำผลสำเร็จจากพื้นที่ต้นแบบขยายผลไปยังชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ควบคู่กับการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบทภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาและบริหารจัดการจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) ในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ 
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น