<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

20 มิ.ย. 2562

มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจสภาพความพร้อมการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ามที่กองทัพบกได้รับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติจากรัฐบาลในการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทันทีโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น    
และเมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี โดยมีหลายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 33  ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่ออำนวยการ ประสานงาน ควบคุมการปฏิบัติงานต่อหน่วยทหารในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้วยการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ เข้าดำเนินการอย่างเต็มความสามารถโดยมีขั้นการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ  
1.- ขั้นเตรียมการ  :  เตรียมกำลังพล  ยานพาหนะ  และเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัย  ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.- ขั้นการปฏิบัติ   :  ประสานการปฏิบัติ  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด  ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่เมื่อได้รับการร้องขอจากประชาชนหรือส่วนราชการของจังหวัด  การอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย , การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบสาธารณภัย การให้การรักษาพยาบาล และแจกจ่ายยารักษาโรค เป็นต้น
3.- การฟื้นฟูบูรณะ  :  ให้การสนับสนุนส่วนราชการของจังหวัด ในการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว รวมทั้งฟื้นฟูยานพาหนะ , เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วย ให้กลับคืนสู่สภาพที่สามารถใช้การได้ต่อไป
การจัดกำลัง   :  ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33 , กองพันพัฒนาที่ 3 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7, กองพลทหารราบที่ 7 , กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก , และกรมรบพิเศษที่ 5 รวม 5 หน่วย ประกอบด้วย 4 กองร้อย อีกทั้งยังมีอีกหลายหน่วยงานราชการเข้าร่วม เช่น ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, สำนักชลประทานที่ 1, สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่, และสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นต้น
ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ห้วงฤดูฝนในพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนมักจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 จึงได้จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย โดยความมุ่งหมายของการซักซ้อมและตรวจความพร้อมในครั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการต่อการปฏิบัติในการป้องกันบรรเทาฟื้นฟูสาธารณภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้น ก็จะสามารถจะลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด

ภาพ/ข่าว กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น