<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

24 พ.ค. 2559

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน NSP Innovation Fair 2016


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP : Northern Science Park) จัดงาน NSP Innovation Fair 2016 ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรม รวมถึงแสดงผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการ ให้บริการและการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามาใช้บริการอุทยานฯ เพิ่มมากขึ้น 

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น G ลานอควาเรียม จังหวัดเชียงใหม่  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะผู้บริหารเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมเปิดงาน


รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า NSP Innovation Fair 2016 เป็นงานที่แสดงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเพิ่มมูลค่ากระบวนการและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการใน พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อันเป็นความร่วมมือของ ภาคการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแม่ข่ายการบริหารการดาเนินงาน ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ผนวกกับ ภาครัฐบาล คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้ง 3 ภาคส่วนนี้ล้วนสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือและประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมที่จะเป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า งาน NSP Innovation Fair 2016 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อแสดงศักยภาพและ ความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่รู้จักและเข้าใจ และเพื่อประสาน เชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคเอกชน ภายใต้การนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าสูงสุด ภายใต้ แผนกลยุทธ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้แก่ โครงการ พัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์, โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, โครงการ พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ และโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน


ภายในงาน NSP Innovation Fair 2016 ประกอบด้วยการออกบูธแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการที่ใช้บริการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งเป็นผลงานจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวม 49 ราย, บูธบริการ ให้คาปรึกษาด้าน วทน., กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบ ความสาเร็จ และพิธีมอบรางวัล NSP Innovation Awards 2016 งาน NSP Innovation Fair 2016 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น G ลานอควาเรียม

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น